Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị

KẾ HOẠCH Công tác cải cách hành chính năm 2016.

Đăng lúc: Thứ hai - 22/02/2016 22:13 - Người đăng bài viết: admin
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
                  Số:14/KH-THPT   Triệu Phong, ngày 17 tháng 02 năm 2016
 
                                                                                                                                                                                                                                    

KẾ HOẠCH

Công tác cải cách hành chính năm 2016.


 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-SGD&ĐT của SGD&ĐT Quảng Trị ngày 22 tháng 01 năm 2016 về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016;
 Trường THPT Nguyễn Hữu Thận xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 với những nội dung trọng tâm như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020 và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Chương trình cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2020;
2. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của nhà trường, phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định; cập nhật, niêm yết, công bố công khai 100% thủ tục hành chính tại Văn phòng nhà trường, trên Website của nhà trường.
3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo sự hài lòng của tổ chức, công dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan.
4. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đối với từng vị trí việc làm. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính ở cơ quan.
5. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào hoạt động hành chính ở cơ quan.
II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Mục đích
- Tuyên truyền, phổ biến để thay đổi, nâng cao nhận thức về công tác cải cách hành chính của đội ngũ cán bộ quản lý, CC, VC trong nhà trường để thống nhất về nhận thức và hành động trong việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020 và Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh và của toàn ngành GD&ĐT năm 2016;
- Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính ở nhà trường góp phần thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh và của Chính phủ.
2. Yêu cầu
- Công tác tuyên truyền phải đảm bảo đến được đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức và người lao động trong nhà trường;
- Hình thức phải đa dạng, phong phú, dễ hiểu để mọi người có thể hiểu và tham gia được vào các nội dung của công tác cải cách hành chính của nhà trường.
3. Nội dung tuyên truyền
- Tiếp tục phổ biến, quán triệt các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020 của chính phủ; Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Kế hoạch CCHC năm 2016 của tỉnh và của ngành GD&ĐT, các văn bản QPPL khác của Đảng và nhà nước liên quan đến công tác CCHC;
- Tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức công vụ, các quy định của Đảng và nhà nước về tiêu chuẩn công chức, viên chức; chính sách tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, thuyên chuyển trong cơ quan;
4. Hình thức và biện pháp tuyên truyền
- Đăng tải các văn bản QPPL về công tác CCHC trên Website của nhà trường http://thpt-nguyenhuuthan-quangtri.edu.vn;
- Phổ biến, quán triệt các văn bản QPPL về công tác CCHC thông qua Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học, Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Họp HĐSP…;
- Niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; các văn bản quy định chế độ chính sách tại Văn phòng nhà trường;
- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định về công tác CCHC ở nhà trường; xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ công chức, viên chức vi phạm chế độ công vụ.
III. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Cải cách thể chế
- Thực hiện tuyên truyền Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
- Rà soát hệ thống hóa những văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực ngành; kiểm tra, rà soát một số văn bản hành chính do thủ trưởng cơ quan ban hành trong năm 2016;
- Tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành, đặc biệt là Hiến pháp, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh.
2. Cải cách thủ tục hành chính
- Tiếp tục rà soát, kiểm tra các thủ tục hành chính thuộc quyền giải quyết của nhà trường đã được Sở phê duyệt, kiến nghị với các cấp cắt giảm, bổ sung nhằm nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền;
- Phối hợp với các TCM, đoàn thể trong nhà trường rà soát, công khai, đánh giá các thủ tục hành chính;
- Cơ quan, đơn vị giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đều công khai các thủ tục hành chính liên quan đến cán bộ, giáo viên và học sinh;
- Công khai, minh bạch toàn bộ thủ tục hành chính đã được công bố cả về quy trình thành phần các loại hồ sơ, thời gian giải quyết cũng như phí, lệ phí theo quy định trên trang Web của nhà trường và niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của nhà trường.
- Đánh giá thi đua ở nhà trường về thực hiện CCHC và giải quyết thủ tục hành chính cho các TCM vào cuối năm học.
3. Cải cách bộ máy hành chính
- Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong nhà trường theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở.
- Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, đảm bảo duy trì và hoạt động có hiệu quả của đơn vị được giao tự chủ theo Quyết định của UBND tỉnh.
4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
- Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo đinh hướng của tỉnh; Tiếp tục hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của nhà trường theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn cảu các Bộ liên quan.
- Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, phù hợp với từng vị trí việc làm.
- Đổi mới công tác quản lý, đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức, viên chức theo hướng khách quan, trung thực, phản ánh đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.
- Thực hiện nghiêm túc quy định về công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, thuyên chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
- Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và đãi ngộ, khen thưởng bộ phận, cán bộ, công chức làm công tác CCHC nhằm khuyến khích, động viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
5. Cải cách tài chính công
- Thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với nhà trường.
- Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa giáo dục và tăng cường kiểm tra, quản lý theo đúng quy định của pháp luật.
6. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước
- Tiếp tục đổi mới lề lối và cách thức làm việc trong cơ quan, rà soát quy chế hoạt động của cơ quan, thực hiện rõ chức năng nhiệm vụ đã được lãnh đạo,  thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giải quyết công việc trong thực thi công vụ;
- Tiếp tục khai thác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong hoạt động giảng dạy của nhà trường. 100% CBGV, NV có hộp thư điện tử và thường xuyên trao đổi văn bản, tài liệu dưới dạng điện tử.
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu  đơn vị, trường học đối với công tác cải cách hành chính; gắn công tác cải cách hành chính với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm học. Tăng cường sự kiểm tra, giám sát thực hiện cải cách hành chính, kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành chính theo hướng cơ chế một cửa tại các cơ quan, đơn vị,trường học.
2. Nâng cao trách nhiệm phối hợp đồng bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức và công dân; tập trung xây dựng và hoàn thiện các quy chế hoạt động, quy chế phối hợp theo hướng xác định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan tổ chức, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong triển khai, thực hiện.
3. Áp dụng các phương pháp đánh giá cải cách hành chính qua các tiêu chí đánh giá cải cách hành chính.
4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, tăng cường công khai các thủ tục hành chính, nâng cao mức độ cung ứng dịch vụ hành chính công và thực hiện mô hình một cửa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
5. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
Căn cứ kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của nhà trường; BGH, các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, văn phòng có trách nhiệm triển khai.
Định kỳ báo cáo theo công văn số 107/KH-SGDĐT ngày 22/01/2016 lên cấp trên.
Trên đây là Kế hoạch CCHC năm 2016 của  Trường THPT Nguyễn Hữu Thận, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần điều chỉnh bổ sung đề nghị phản ánh qua  BGH để kịp thời điều chỉnh và chỉ đạo giải quyết.
 
Nơi nhận:
- Sở-để b/cáo;
- Các tổ t/h
- Lưu VP.
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Đoàn Quang Vinh
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                    
 PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
Nhiệm vụ cải cách hành chính của Trường THPT Nguyễn Hữu Thận
 (Ban hành kèm theo Kế hoạch Số: 14/KH-THPT
ngày 17/02/2016 của Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thận)
 
TT Nhiệm vụ cụ thể Thời gian thực hiện Bộ phận thực hiện Ghi chú
I Cải cách thể chế      
1 Hoàn thiện hệ thống văn bản phục vụ quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường Thường xuyên BGH  
2 Kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản do nhà trường ban hành Thường xuyên Tổ văn phòng, TKHĐ  
II Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)      
1 Nâng cao chất lượng thực hiện TTHC Thường xuyên Tổ văn phòng  
2 Kiểm soát việc ban hành mới TTHC Thường xuyên Ban Thanh tra  
III Cải cách tổ chức bộ máy      
1 Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ Thường xuyên BGH, Đoàn thể  
IV Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức      
1 Thực hiện tham gia  đào tạo, bồi dưỡng viên chức, nhân viên Thường xuyên PHT, GV được phân công  
2  Điều động, bổ nhiệm CBGVNV   HT  
3 Thực hiện kiểm tra nội bộ Theo kế hoạch Theo QĐ  
4 Thực hiện kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm của học sinh về công tác giảng dạy của giáo viên n Cuối học kỳ I, cuối học kỳ II TKHĐ  
V Công tác cải cách tài chính      
1 Điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của trường Tháng 1 hàng năm HT; kế toán  
VI Hiện đại hóa hành chính      
1 Biên tâp, quản trị website của nhà trường Thường xuyên Theo QĐ  
2 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý. Thường xuyên Toàn thể CBGVNV  
VII Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính      
1 Xây dựng và ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của nhà trường năm 2016 Tháng 2/2016 VP  
2 Kiểm tra việc thực hiện, giải quyết các thủ tục hành chính Thường xuyên Ban Thanh tra  
VIII Công tác thông tin và tuyên truyền      
1 Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính trên website của trường Thường xuyên CB phụ trách  
2 Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính ở nhà trường Thường xuyên Văn phòng, Đoàn, Công đoàn  
IX Chế độ báo cáo về công tác cải cách hành chính      
1 Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính về Sở. Theo quy định TKHĐ  
 
 
 
Tác giả bài viết: trường THPT Nguyễn Hữu Thận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Chuyên mục

TIN NỔI BẬT THÁNG QUA

LIÊN KÉT THÔNG TIN

Loại Văn bản

Thống kê

  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 807
  • Tháng hiện tại: 20380
  • Tổng lượt truy cập: 693274