Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT 29

Đăng lúc: Thứ tư - 19/04/2017 00:04 - Người đăng bài viết: Tran Khuong Nam
SỞ GD-ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:70/KH-THPT

Triệu Phong, ngày 10 tháng 7 năm 2016
               
KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW  ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ và Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW,   Nghị quyết số 44/NQ-CP về  đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
---------------------
 
          Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về  đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khoá XI; Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW;
Thực hiện Kế hoạch số 866/KH-SGDĐT ngày 29/6/2016 của Sở Giáo dục &Đào tạo Quảng Trị về Kế hoạch tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ và Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW,   Nghị quyết số 44/NQ-CP về  đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Trường THPT Nguyễn Hữu Thận xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ và Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW,   Nghị quyết số 44/NQ-CP về  đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo như sau
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          Bám sát nội dung của Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh về Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI nhằm nâng cao nhận thức vê sự cần thiết phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, những định hướng lớn về đổi mới giáo dục ở địa phương đã được nêu trong Chương trình hành động số 95-CTHĐ/TU ngày 23/7/2014 của Tỉnh uỷ Quảng Trị thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015.
          Phổ biến, tuyên truyền, quán triệt về mục đích, ý nghĩa, vai trò, nội dung đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đặc biệt là mô hình, cách thức triển khai và kết quả đạt được ở các cơ sở giáo dục cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục để nâng cao nhận thức và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW.
          Thường xuyên thông tin, tuyên truyền nội dung có liên quan đến đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo cho học sinh, phụ huynh và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.
  II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền quan điểm chỉ đạo, yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những định hướng lớn về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo đã được nếu trong Nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục, Chương trình hành động của Tỉnh uỷ Quảng Trị, Chương trình hành động của Huyện uỷ Triệu Phong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.
2. Tuyên truyền các nội dung đổi mới căn bản toàn diện về đào tạo, như: Chương trình và phương pháp dạy và học; hình thức và phương pháp tuyển sinh, thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; phân luồng và định hướng giáo dục nghề nghiệp ở giáo dục phổ thông; công tác quản lý, trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp..., chương trình, giáo trình; nghiên cứu và ứng dụng khoa học; xã hội hoá giáo dục đào tạo; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và hoạt động giáo dục, đào tạo và dạy nghề.
3. Tuyên truyền các mô hình, cách thức triển khai thực hiện các chủ trương đổi mới giáo dục, đào tạo và kết quả đạt được ở các cơ sở giáo dục và trong toàn ngành theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm là:
Công tác quản lý và sự chỉ đạo , điều hành của Sở GD&ĐT, của nhà trường; việc tổ chức  kỳ thi THPT quốc gia; về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông; các điển hình tiên tiến; công tác cải cách hành chính của của ngành, của trường...Tập trung tuyên truyền chủ trương và kết quả đổi mới tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đổi mới hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học; quá trình triển khai, kết quả và tác động của các hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh trung học; công tác giáo dục mũi nhọn...
4. Biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong nhà trường, xét chọn những tập thể, cá nhân tiểu biểu giới thiệu cho Sở biểu dương.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong việc tuyên truyền, giáo dục năng lực nhận thức và hành động trong triển khai, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo.
          Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể và tầng lớp nhân dân, nhận thức sâu sắc và đầy đủ các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết quyết số 29-NQ/TW nhằm tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, tư duy mới về giáo dục của các cơ quan quản lý, các cơ sở giáo dục và toàn xã hội; xây dựng kế hoạch, chương trình để triển khai thực hiện theo đúng quan điểm, chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của ngành.
          Nhà trường, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tăng cường quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục hiện tượng dạy thêm, học thêm, việc thu chi không đúng quy định...; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.
          Nhà trường, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý tăng cường vận động các lực lượng xã hội tham gia đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, huy động mọi nguồn lực trong xã hội cùng chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của tỉnh.
          Nhà trường đổi mới công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của trung ương, của tỉnh, của huyện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn; phát hiện và kịp thời tuyên truyền về những tập thể, cá nhân nhà giáo có sáng kiến, có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
          2. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tuyên truyền. Đưa nội dung tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo vào các buổi sinh hoạt trong nhà trường; tuyên truyền thông qua các cuộc họp của hội cha mẹ học sinh. Tổ chức các hội nghị, lấy ý kiến phản hồi, phản biện của các chuyên gia, của nhà giáo về chính sách đổi mới giáo dục..., thông qua việc tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phát triển giáo dục; phối hợp đưa nội dung tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo lên hệ thống các đài truyền thanh.
          3. Bố trí 01 cán bộ (kiêm nhiệm) phụ trách công tác truyền thông của trường, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông về các hoạt động giáo dục và đào tạo tại nhà trường, đồng thời tăng cường kết nối với bộ phận truyền thông của Sở GD&ĐT.
          IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
          1. Sử dụng kinh phí được cấp trong dự toán kinh phí chi thương xuyên hàng năm của đơn vị để thực hiện kế hoạch tuyên truyền.
          2. Huy động các nguồn lực của các cá nhân và tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để thẹc hiện các nhiệm vụ của kế hoạch.
          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quán triệt của Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ và Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 44/NQ-CP về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Bố trí đồng chí Hồ Bảo Quốc - phó hiệu trưởng phụ trách công tác truyền thông của trường.
Chủ động phối hợp, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời cho các cơ quan báo chi về tình hình, kết quả, nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại đơn vị và địa phương để thực hiện các hoạt động tuyên truyền.
Hàng năm, cuối học kỳ I và cuối năm học đánh giá, tổng kết và báo cáo thực hiện công tác tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của đơn vị về Sở GD&ĐT (lồng ghép trong báo cáo sơ kết học kỳ I và báo cáo tổng kết năm học).
Trên đây là kế hoạch tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ và Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 44/NQ-CP về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của trường THPT Nguyễn Hữu Thận.
 
 
                HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                                             Đoàn Quang Vinh
 
 
 
Tác giả bài viết: BGH
Nguồn tin: Văn phòng trường THPT Nguyễn Hữu Thận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Chuyên mục

TIN NỔI BẬT THÁNG QUA

LIÊN KÉT THÔNG TIN

Loại Văn bản

Thống kê

  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 807
  • Tháng hiện tại: 20377
  • Tổng lượt truy cập: 693271