Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị

BIÊN BẢN

Đăng lúc: Thứ hai - 22/02/2016 22:41 - Người đăng bài viết: admin
      
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                                              Quảng Trị, ngày  27  tháng  3  năm 2014
 
BIÊN BẢN
THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM
 ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
 
Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Hữu Thận
I. Thời gian: 14 giờ 00, ngày 27 / 3/ 2014
II. Địa điểm: Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị
III. Thành phần thẩm định:
Cơ quan thẩm định Đề án - Sở GD&ĐT:
- Ông: Hoàng Đức Thắm, chức vụ : Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị.
- Ông: Ngô Viết Đức, chức vụ: Trưởng Phòng TCCB, Tổ trưởng
- Ông: Nguyễn Hữu Dũng, chức vụ: Phó Trưởng Phòng TCCB, Thư ký
- Ông: Thái Thị Hoa Lý, chức vụ: Chuyên viên Phòng TCCB, Ủy viên
Cơ quan được thẩm định- Trường THPT Nguyễn Hữu Thận
- Ông: Đoàn Quang Vinh, Chức vụ: Hiệu trưởng
IV. Nội dung: Thẩm định Đề án VTVL đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT Quảng Trị.
1. Thay mặt Sở GD&ĐT, Tổ trưởng Tổ thẩm định (Trưởng phòng TCCB) đặt vấn đề về  yêu cầu và nội dung thẩm định:
- Yêu cầu:
Hồ sơ phải đầy đủ theo đúng quy định tại khoản 1, Điều 10 Nghị định số 41/2012/NĐ-CP:
- Tờ trình đề nghị phê duyệt Đề án VTVL;
- Đề án VTVL;
- Bản sao Quyết định về việc thành lập; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Các văn bản có liên quan đến việc xây dựng đề án.
- Nội dung: (quy định tại Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 41/2012/NĐ-CP:
+ Hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định VTVL được xây dựng đúng quy trình.
+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc xây dựng Đề án VTVL.
+ Danh mục VTVL, bản mô tả công việc, khung năng lực và chức danh nghề nghiệp tương ứng, dự kiến số người làm việc theo VTVL và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp.
2. Tổ thẩm định thảo luận, trao đổi:
2.1 Thống nhất:
a/ Về yêu cầu hồ sơ Đề án VTVL
- Đầy đủ
- Đúng quy định
b/ Về khung năng lực phù hợp với từng VTVL:
- Đầy đủ
- Phù hợp với từng vị trí việc làm
c/ Về bản mô tả công việc đối với từng VTVL:
- Đầy đủ
- Phù hợp với từng vị trí việc làm
d/ Về nội dung Đề án VTVL:
+ Số VTVL, biên chế và cơ cấu ngạch công chức:
Cụ thể như sau:
-         Về VTVL và số người làm việc:
TT VỊ TRÍ VIỆC LÀM Chức danh Số lượng người làm việc Trong đó
Hưởng lương từ ngân sách Hợp đồng 68 Hưởng lương nguồn thu sự nghiệp
I Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành   2 2    
1 Hiệu trưởng Hiệu trưởng 1 1    
2 Phó Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng 1 1    
II Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp          
1 Vị trí việc làm GV   30 30    
1 Giáo viên  Toán GVTrH 4 4    
2 Giáo viên  Tin GVTrH 2 2    
3 Giáo viên  Lý GVTrH 3 3    
4 Giáo viên  Kỹ thuật công nghiệp GVTrH 1 1    
5 Giáo viên  Hóa GVTrH 3 3    
6 Giáo viên  Sinh GVTrH 1 1    
7 Giáo viên  Kỹ thuật nông nghiệp GVTrH 1 1    
8 Giáo viên  Thể dục GVTrH 2 2    
9 Giáo viên  Giáo dục quốc phòng GVTrH 1 1    
10 Giáo viên  Văn GVTrH 4 4    
11 Giáo viên  Sử GVTrH 2 2    
12 Giáo viên  GDCD GVTrH 1 1    
13 Giáo viên  Địa GVTrH 2 2    
14 Giáo viên  Anh GVTrH 3 3    
III Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ   9 6 3  
1 Nhân viên  thư viện   01 01    
2 Nhân viên  văn thư – thủ quỹ   01 01    
3 Nhân viên  kế toán   01 01    
4 Nhân viên  Y tế học đường   01 01    
5 Nhân viên  thiết bị - thí nghiệm   01 01    
6 Nhân viên  bảo vệ   02   02  
7 Nhân viên  tạp vụ   01   01  
8 Nhân viên  giáo vụ   01 01    
TỔNG CỘNG 41 38 3  
 
-     Về cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp:
·        Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng II hoặc tương đương 2/41, Tỉ lệ 5% tổng số;
·        Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương  30/41, Tỉ lệ 73% tổng số;
·        Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng IV hoặc tương đương 09/41, Tỉ lệ 22 % tổng số;
·        Chức danh khác 0 % tổng số;
2.2 Chưa thống nhất:
Nội dung các vấn đề chưa thống nhất: Không.
2.3. Kiến nghị:
Đề nghị Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án của trường THPT Nguyễn Hữu Thận. Để đáp ứng nhiệm vụ hiện tại và những năm tiếp theo thì chúng tôi được phê duyệt:
+ Năm 2014  phê duyệt số vị trí việc làm: 35 biên chế.
+ Năm 2015 phê duyệt bổ sung số vị trí việc làm theo Đề án như sau:
- Số lượng vị trí việc làm cần bổ sung: 06, gồm: Nhân viên y tế, số lượng 01;  Nhân viên thiết bị - thí nghiệm, số lượng 01; Nhân viên bảo vệ, số lượng 02; Nhân viên tạp vụ, số lượng 01; Nhân viên giáo vụ, số lượng 01.
Cuộc họp kết thức vào hồi 17giờ 30 phút cùng ngày, cơ quan thẩm định và cơ quan xây dựng Đề án VTVL thống nhất với nội dung trên và cùng ký vào biên bản.
Biên bản thẩm định đính kèm vào đề án VTVL của cơ quan./.
Hiệu trưởng                                        Tổ trưởng Tổ thẩm định
 
 
     Đoàn Quang Vinh                                          Ngô Viết Đức
 
SỞ GD&ĐT
GIÁM ĐỐC
 
 
                                          Hoàng Đức Thắm
 
 
PHỤ LỤC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM
Đơn vị: THPT NGUYỄN HỮU THẬN
TT VỊ TRÍ VIỆC LÀM Số lượng người làm việc Trong đó
Hưởng lương từ ngân sách Đề nghị phê duyệt trong năm 2014 Đề nghị bổ sung năm 2015
I Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành 2 2 2  
1 Hiệu trưởng 1 1 1  
2 Phó Hiệu trưởng 1 1 1  
II Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 30 30 30  
1 Giáo viên Toán 4 4 4  
2 Giáo viên Tin 2 2 2  
3 Giáo viên Lý 3 3 3  
4 Giáo viên Kỹ thuật công nghiệp 1 1 1  
5 Giáo viên Hóa 3 3 3  
6 Giáo viên Sinh 1 1 1  
7 Giáo viên Kỹ thuật nông nghiệp 1 1 1  
8 Giáo viên Thể dục 2 2 2  
9 Giáo viên Giáo dục quốc phòng 1 1 1  
10 Giáo viên Văn 4 4 4  
11 Giáo viên Sử 2 2 2  
12 Giáo viên GDCD 1 1 1  
13 Giáo viên Địa 2 2 2  
14 Giáo viên Anh 3 3 3  
III Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 09 09 03 06
1 Nhân viên  thư viện 01 01 01  
2 Nhân viên  văn thư – thủ quỹ 01 01 01  
3 Nhân viên  kế toán 01 01 01  
4 Nhân viên  Y tế học đường 01 01   01
5 Nhân viên  thiết bị - thí nghiệm 01 01   01
6 Nhân viên  bảo vệ 02 02   02
7 Nhân viên  tạp vụ 01 01   01
8 Nhân viên  giáo vụ 01 01   01
Tổng 41 41 35 06
 
                                                                   HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                   Đoàn Quang Vinh
Tác giả bài viết: trường THPT Nguyễn Hữu Thận
Nguồn tin: VP trường THPT Nguyễn Hữu Thận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Chuyên mục

TIN NỔI BẬT THÁNG QUA

LIÊN KÉT THÔNG TIN

Loại Văn bản

Thống kê

  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 807
  • Tháng hiện tại: 20390
  • Tổng lượt truy cập: 693284