Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị

BIỂU SỐ 2

Đăng lúc: Thứ hai - 22/02/2016 22:48 - Người đăng bài viết: admin
      SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ                                                                                                                                                                                                                        BIỂU SỐ 2
  TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN
 
PHÂN NHÓM VÀ THỐNG KÊ CÔNG VIỆC THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ
(kèm theo Đề án Vị trí việc làm)


Số TT Nhóm công việc  Tên công việc Ghi chú
1 2 3  
I Lãnh đạo, quản lý, điều hành    
1.1 Hiệu trưởng
 
1. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường. Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
2. Lãnh đạo, quản lý và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên  
3. Quản lý học sinh.  
4. Lãnh đạo, quản lý các hoạt động giáo dục.  
5. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục.  
6. Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phối hợp với gia đình và địa phương trong việc giáo dục học sinh.  
7. Quản lý tài chính, tài sản.  
8. Quản lý hành chính.  
9. Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.  
10. Phổ cập giáo dục  
11. Xây dựng, tu bổ, tạo dựng cảnh quan trường lớp  
12. Tham gia các hoạt động chính trị, văn hóa...tại địa phương  
13. Công tác thi đua, khen thưởng  
1.2 Phó Hiệu trưởng 1. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường.  
2. Lãnh đạo, quản lý và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên  
3. Quản lý học sinh.  
4. Lãnh đạo, quản lý các hoạt động giáo dục.  
5. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục.  
6. Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phối hợp với gia đình và địa phương trong việc giáo dục học sinh.  
  7. Quản lý tài chính, tài sản.  
8. Quản lý hành chính.  
9. Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.  
10. Phổ cập giáo dục  
11. Xây dựng, tu bổ, tạo dựng cảnh quan trường lớp  
12. Tham gia các hoạt động chính trị, văn hóa...tại địa phương  
13. Công tác thi đua, khen thưởng  
II Hoạt động nghề nghiệp    
2.1 Giáo viên: Toán 4 người/13 lớp 1. Xây dựng và thực hiện  kế hoạch giáo dục, dạy học  
2. Chuẩn bị bài  
3. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học  
4. Ra đề kiểm tra, coi thi, chấm thi, đánh giá kết quả, xếp loại học sinh  
5. Quản lí học sinh  
6. Sinh hoạt chuyên môn, dự giờ  
7. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm  
8. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục  
9. Làm đồ dùng dạy học  
10. Bồi dưỡng, học tập chính trị, bồi dưỡng thường xuyên, học tập nâng cao trình độ  
11. Phối hợp với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh  
12. Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp  
2.2 Giáo viên: Tin 2 người/13 lớp 1. Xây dựng và thực hiện  kế hoạch giáo dục, dạy học  
2. Chuẩn bị bài  
3. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học  
4. Ra đề kiểm tra, coi thi, chấm thi, đánh giá kết quả, xếp loại học sinh  
5. Quản lí học sinh  
6. Sinh hoạt chuyên môn, dự giờ  
7. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm  
8. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục  
9. Làm đồ dùng dạy học  
10. Bồi dưỡng, học tập chính trị, bồi dưỡng thường xuyên, học tập nâng cao trình độ  
11. Phối hợp với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh  
12. Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp  
2.3 Giáo viên: Lý 3 người/13 lớp 1. Xây dựng và thực hiện  kế hoạch giáo dục, dạy học  
2. Chuẩn bị bài  
3. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học  
4. Ra đề kiểm tra, coi thi, chấm thi, đánh giá kết quả, xếp loại học sinh  
5. Quản lí học sinh  
6. Sinh hoạt chuyên môn, dự giờ  
7. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm  
8. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục  
9. Làm đồ dùng dạy học  
10. Bồi dưỡng, học tập chính trị, bồi dưỡng thường xuyên, học tập nâng cao trình độ  
11. Phối hợp với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh  
12. Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp  
2.4 Giáo viên: Kỹ thuật CN 1 người/8 lớp 1. Xây dựng và thực hiện  kế hoạch giáo dục, dạy học  
2. Chuẩn bị bài  
3. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học  
4. Ra đề kiểm tra, coi thi, chấm thi, đánh giá kết quả, xếp loại học sinh  
5. Quản lí học sinh  
6. Sinh hoạt chuyên môn, dự giờ  
7. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm  
8. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục  
9. Làm đồ dùng dạy học  
10. Bồi dưỡng, học tập chính trị, bồi dưỡng thường xuyên, học tập nâng cao trình độ  
11. Phối hợp với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh  
12. Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp  
2.5 Giáo viên: Hóa 3 người/13 lớp 1. Xây dựng và thực hiện  kế hoạch giáo dục, dạy học  
2. Chuẩn bị bài  
3. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học  
4. Ra đề kiểm tra, coi thi, chấm thi, đánh giá kết quả, xếp loại học sinh  
5. Quản lí học sinh  
6. Sinh hoạt chuyên môn, dự giờ  
7. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm  
8. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục  
9. Làm đồ dùng dạy học  
10. Bồi dưỡng, học tập chính trị, bồi dưỡng thường xuyên, học tập nâng cao trình độ  
11. Phối hợp với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh  
12. Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp  
2.6 Giáo viên: Sinh 1 người/11 lớp 1. Xây dựng và thực hiện  kế hoạch giáo dục, dạy học  
2. Chuẩn bị bài  
3. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học  
4. Ra đề kiểm tra, coi thi, chấm thi, đánh giá kết quả, xếp loại học sinh  
5. Quản lí học sinh  
6. Sinh hoạt chuyên môn, dự giờ  
7. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm  
8. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục  
9. Làm đồ dùng dạy học  
10. Bồi dưỡng, học tập chính trị, bồi dưỡng thường xuyên, học tập nâng cao trình độ  
11. Phối hợp với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh  
12. Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp  
2.7 Giáo viên: Kỹ thuật NN 1 người/5 lớp 1. Xây dựng và thực hiện  kế hoạch giáo dục, dạy học  
2. Chuẩn bị bài  
3. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học  
4. Ra đề kiểm tra, coi thi, chấm thi, đánh giá kết quả, xếp loại học sinh  
5. Quản lí học sinh  
6. Sinh hoạt chuyên môn, dự giờ  
7. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm  
8. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục  
9. Làm đồ dùng dạy học  
10. Bồi dưỡng, học tập chính trị, bồi dưỡng thường xuyên, học tập nâng cao trình độ  
11. Phối hợp với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh  
12. Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp  
2.8 Giáo viên: Thể dục 2 người/13 lớp 1. Xây dựng và thực hiện  kế hoạch giáo dục, dạy học  
2. Chuẩn bị bài  
3. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học  
4. Ra đề kiểm tra, coi thi, chấm thi, đánh giá kết quả, xếp loại học sinh  
5. Quản lí học sinh  
6. Sinh hoạt chuyên môn, dự giờ  
7. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm  
8. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục  
9. Làm đồ dùng dạy học  
10. Bồi dưỡng, học tập chính trị, bồi dưỡng thường xuyên, học tập nâng cao trình độ  
11. Phối hợp với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh  
12. Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp  
2.9 Giáo viên: GDQP 1 người/13 lớp 1. Xây dựng và thực hiện  kế hoạch giáo dục, dạy học  
2. Chuẩn bị bài  
3. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học  
4. Ra đề kiểm tra, coi thi, chấm thi, đánh giá kết quả, xếp loại học sinh  
5. Quản lí học sinh  
6. Sinh hoạt chuyên môn, dự giờ  
7. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm  
8. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục  
9. Làm đồ dùng dạy học  
10. Bồi dưỡng, học tập chính trị, bồi dưỡng thường xuyên, học tập nâng cao trình độ  
11. Phối hợp với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh  
12. Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp  
2.10 Giáo viên: Văn  4 người/12 lớp 1. Xây dựng và thực hiện  kế hoạch giáo dục, dạy học  
2. Chuẩn bị bài  
3. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học  
4. Ra đề kiểm tra, coi thi, chấm thi, đánh giá kết quả, xếp loại học sinh  
5. Quản lí học sinh  
6. Sinh hoạt chuyên môn, dự giờ  
7. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm  
8. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục  
9. Làm đồ dùng dạy học  
10. Bồi dưỡng, học tập chính trị, bồi dưỡng thường xuyên, học tập nâng cao trình độ  
11. Phối hợp với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh  
12. Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp  
2.11 Giáo viên:  Sử  2người/13 lớp 1. Xây dựng và thực hiện  kế hoạch giáo dục, dạy học  
2. Chuẩn bị bài  
3. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học  
4. Ra đề kiểm tra, coi thi, chấm thi, đánh giá kết quả, xếp loại học sinh  
5. Quản lí học sinh  
6. Sinh hoạt chuyên môn, dự giờ  
7. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm  
8. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục  
9. Làm đồ dùng dạy học  
10. Bồi dưỡng, học tập chính trị, bồi dưỡng thường xuyên, học tập nâng cao trình độ  
11. Phối hợp với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh  
12. Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp  
2.12 Giáo viên: Địa  2 người/13 lớp 1. Xây dựng và thực hiện  kế hoạch giáo dục, dạy học  
2. Chuẩn bị bài  
3. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học  
4. Ra đề kiểm tra, coi thi, chấm thi, đánh giá kết quả, xếp loại học sinh  
5. Quản lí học sinh  
6. Sinh hoạt chuyên môn, dự giờ  
7. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm  
8. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục  
9. Làm đồ dùng dạy học  
10. Bồi dưỡng, học tập chính trị, bồi dưỡng thường xuyên, học tập nâng cao trình độ  
11. Phối hợp với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh  
12. Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp  
2.13 Giáo viên: GDCD  1người/13 lớp 1. Xây dựng và thực hiện  kế hoạch giáo dục, dạy học  
2. Chuẩn bị bài  
3. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học  
4. Ra đề kiểm tra, coi thi, chấm thi, đánh giá kết quả, xếp loại học sinh  
5. Quản lí học sinh  
6. Sinh hoạt chuyên môn, dự giờ  
7. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm  
8. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục  
9. Làm đồ dùng dạy học  
10. Bồi dưỡng, học tập chính trị, bồi dưỡng thường xuyên, học tập nâng cao trình độ  
11. Phối hợp với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh  
12. Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp  
2.14 Giáo viên: Anh 3người/13 lớp 1. Xây dựng và thực hiện  kế hoạch giáo dục, dạy học  
2. Chuẩn bị bài  
3. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học  
4. Ra đề kiểm tra, coi thi, chấm thi, đánh giá kết quả, xếp loại học sinh  
5. Quản lí học sinh  
6. Sinh hoạt chuyên môn, dự giờ  
7. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm  
8. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục  
9. Làm đồ dùng dạy học  
10. Bồi dưỡng, học tập chính trị, bồi dưỡng thường xuyên, học tập nâng cao trình độ  
11. Phối hợp với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh  
12. Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp  
III Nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ    
1 Nhân viên thiết bị, thí nghiệm 1.1. Xây dựng kế hoạch mua sắm  
1.2. Quản lí thiết bị  
1.3. Hỗ trợ giáo viên  
2 Nhân viên thư viện 2.1. Xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện  
2.2. Quản lí và tổ chức các hoạt động của thư viện  
2.3. Hướng dẫn giáo viên, học sinh sử dụng và tham gia các hoạt động của thư viện  
3 Nhân viên văn thư 3.1. Tiếp nhận, đăng kí, chuyển giao văn bản đi, đến  
3.2. Sắp xếp, lưu trữ, bảo quản công văn, tài liệu, hồ sơ của nhà trường  
3.3. Đánh máy, sao in các văn bản của nhà trường  
3.4. Trực tiếp công dân  
4
 
Nhân viên kế toán 4.1. Xây dựng kế hoạch tài chính của trường  
4.2. Thực hiện việc thu  
4.3.Quản lí tài sản  
5 Nhân viên y tế 5.1. Xây dựng kế hoạch, báo cáo tình hình, kết quả về y tế trường học, quản lí hồ sơ theo dõi sức khỏe học sinh  
5.2. Tổ chức khám sức khỏe định kì, theo dõi sức khỏe học sinh, điều trị một số bệnh thông thường cho học sinh.  
5.3. Tư vấn sức khỏe, vệ sinh, phòng dịch  
5.4. Quản lí và cấp phát thuốc chữa bệnh cho học sinh  
6 Nhân viên bảo vệ 6.1.Giữ gìn an ninh trật tự  
6.2. Phối hợp với các cơ quan hữu quan để giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự  
6.3. Thực hiện công tác phòng cháy  
7 Nhân viên Thủ quỹ 7.1. Thu, chi ngân quỹ  
7.2. Quản lí ngân quỹ  
7.3. Quản lí kho, xuất và nhập kho.  
8 Nhân viên tạp vụ 8.1. Dọn dẹp vệ sinh  
8.2. Chăm sóc vườn hoa  
9 Nhân viên Giáo vụ 9.1. Quản lý, theo dõi học sinh hàng ngày.  
9.2. Quản lý hồ sơ học sinh.  
9.3. Liên hệ, trao đổi với gia đình học sinh.  
 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
Triệu Phong,  ngày 20  tháng 03 năm 2014
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
Trần Khương Năm Đoàn Quang Vinh
 
Tác giả bài viết: trường THPT Nguyễn Hữu Thận
Nguồn tin: VP trường THPT Nguyễn Hữu Thận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chuyên mục

TIN NỔI BẬT THÁNG QUA

LIÊN KÉT THÔNG TIN

Loại Văn bản

Thống kê

  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 807
  • Tháng hiện tại: 20383
  • Tổng lượt truy cập: 693277