Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị

BIỂU SỐ 6

Đăng lúc: Thứ hai - 22/02/2016 22:56 - Người đăng bài viết: admin
 
              SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ                                                                                                                                                                            BIỂU SỐ 6
    TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN
 
BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM
(kèm theo Đề án Vị trí việc làm)


Vị trí việc làm Công việc chính phải thực hiện Sản phẩm đầu ra
Số TT Tên vị trí việc làm Số TT Tên công việc Tên sản phẩm đầu ra Kết quả thực hiện trong năm
1 2 3 4 5 6
I Tên vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành        
1 Hiệu trưởng
 
1.1 Soạn bài Giáo án 104
1.2 Giảng dạy trên lớp Tiết 104
1.3 Ra đề kiểm tra, coi thi, chấm thi Bài 712
1.4 Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường Ngày 12
1.5 Lãnh đạo, quản lý, xây dựng và phát triển đội ngũ Ngày 9
1.6 Quản lý, theo dõi  học sinh Giờ 240
1.7 Lãnh đạo, quản lý các hoạt động dạy học Ngày 45
1.8 Thực hiện công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục Ngày 9
1.9 Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phối hợp với gia đình và địa phương trong việc giáo dục học sinh Ngày 6
1.10 Quản lý tài chính, tài sản Ngày 12
1.11 Quản lý hành chính Ngày       18
1.12 Tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị Buổi 24
1.13 Công việc tu bổ, tạo dựng cảnh quan trường lớp Ngày 6
1.14 Tham gia các hoạt động chính trị, văn hóa tại địa phương Buổi 24
1.15 Công tác thi đua, khen thưởng Buổi 12
1.16 Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Ngày 12
2 Phó hiệu trưởng
 
2.1 Soạn bài Giáo án 148
2.2 Giảng dạy trên lớp Tiết 148
2.3 Ra đề kiểm tra, coi thi, chấm thi Bài  
924
2.4 Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường Ngày  
12
2.5 Lãnh đạo, quản lý, xây dựng và phát triển đội ngũ Ngày  
9
2.6 Quản lý, theo dõi  học sinh Giờ 240
2.7 Lãnh đạo, quản lý các hoạt động dạy học Ngày 45
2.8 Thực hiện công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục Ngày  
9
2.9 Tổ chức thực hiện đổi mới PP dạy học Ngày 6
2.10 Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phối hợp với gia đình và địa phương trong việc giáo dục học sinh Ngày  
 
6
2.11 Quản lý tài chính, tài sản Ngày 12
2.12 Quản lý hành chính Giờ 18
2.13 Tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị Giờ 96
2.14 Tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên Ngày 9
2.15 Công việc tu bổ, tạo dựng cảnh quan trường lớp  
Ngày
 
6
2.16 Tham gia các hoạt động chính trị, văn hóa tại địa phương Buổi 24
2.17 Công tác thi đua, khen thưởng Buổi 12
2.18 Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Ngày 12
II Tên vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp        
 
 
1
 
Giáo viên Toán
3.1 Xây dựng và thực hiện  kế hoạch giáo dục, dạy học Tiết 2220
3.2 Chuẩn bị bài Giáo án 2220
       
3.3 Ra đề, coi thi, chấm thi… Bài 9408
3.4  Sinh hoạt chuyên môn Buổi 72
3.5 Làm đồ dùng dạy học Giờ 740
3.6 Dự họp Buổi 52
3.7 Tự BDTX theo quy định Giờ 296
3.8 Làm công tác chủ nhiệm Tiết 222
3.9 Quản lý học sinh đầu giờ Tiết 74
3.10 Đến gia đình vận động, giám sát việc học ở nhà HS Giờ 740
3.11 Nghiên cứu KHSP ứng dụng Giờ 148
3.12 Làm phổ cập Buổi 0
2 Giáo viên Tin 4.1 Xây dựng và thực hiện  kế hoạch giáo dục, dạy học Tiết 814
4.2 Chuẩn bị bài Giáo án 814
4.3 Ra đề, coi thi, chấm thi… Bài 5628
4.4  Sinh hoạt chuyên môn Buổi 36
4.5 Làm đồ dùng dạy học Giờ 370
4.6 Dự họp Buổi 26
4.7 Tự BDTX theo quy định Giờ 148
4.8 Làm công tác chủ nhiệm Tiết 0
4.9 Quản lý học sinh đầu giờ Tiết 0
4.10 Đến gia đình vận động, giám sát việc học ở nhà HS Giờ 0
4.11 Nghiên cứu KHSP ứng dụng Giờ 74
4.12 Làm phổ cập Buổi 0
3 Giáo viên Lý 5.1 Xây dựng và thực hiện  kế hoạch giáo dục, dạy học Tiết 1295
5.2 Chuẩn bị bài Giáo án 1295
5.3 Ra đề, coi thi, chấm thi… Bài 6208
5.4  Sinh hoạt chuyên môn Buổi 54
5.5 Làm đồ dùng dạy học Giờ 555
5.6 Dự họp Buổi 39
5.7 Tự BDTX theo quy định Giờ 222
5.8 Làm công tác chủ nhiệm Tiết 259
5.9 Quản lý học sinh đầu giờ Tiết 74
5.10 Đến gia đình vận động, giám sát việc học ở nhà HS Giờ 740
5.11 Nghiên cứu KHSP ứng dụng Giờ 74
5.12 Làm phổ cập Buổi 0
4  
Giáo viên Kỹ thuật Công nghiệp
6.1 Xây dựng và thực hiện  kế hoạch giáo dục, dạy học Tiết 368
6.2 Chuẩn bị bài Giáo án 368
6.3 Ra đề, coi thi, chấm thi… Bài 4212
6.4  Sinh hoạt chuyên môn Buổi 18
6.5 Làm đồ dùng dạy học Giờ 185
6.6 Dự họp Buổi 13
6.7 Tự BDTX theo quy định Giờ 74
6.8 Làm công tác chủ nhiệm Tiết 111
6.9 Quản lý học sinh đầu giờ Tiết 37
6.10 Đến gia đình vận động, giám sát việc học ở nhà HS Giờ 370
6.11 Nghiên cứu KHSP ứng dụng Giờ 37
6.12 Làm phổ cập Buổi 0
5 Giáo viên Hóa 7.1 Xây dựng và thực hiện  kế hoạch giáo dục, dạy học Tiết 1369
7.2 Chuẩn bị bài Giáo án 1369
7.3 Ra đề, coi thi, chấm thi… Bài 4812
7.4  Sinh hoạt chuyên môn Buổi 54
7.5 Làm đồ dùng dạy học Giờ 555
7.6 Dự họp Buổi 39
7.7 Tự BDTX theo quy định Giờ 222
7.8 Làm công tác chủ nhiệm Tiết 333
7.9 Quản lý học sinh đầu giờ Tiết 111
7.10 Đến gia đình vận động, giám sát việc học ở nhà HS Giờ 1110
7.11 Nghiên cứu KHSP ứng dụng Giờ 111
7.12 Làm phổ cập Buổi 0
6 Giáo viên Sinh 8.1 Xây dựng và thực hiện  kế hoạch giáo dục, dạy học Tiết 481
8.2 Chuẩn bị bài Giáo án 481
8.3 Ra đề, coi thi, chấm thi… Bài 3241
8.4  Sinh hoạt chuyên môn Buổi 18
8.5 Làm đồ dùng dạy học Giờ 185
8.6 Dự họp Buổi 13
8.7 Tự BDTX theo quy định Giờ 74
8.8 Làm công tác chủ nhiệm Tiết 111
8.9 Quản lý học sinh đầu giờ Tiết 37
8.10 Đến gia đình vận động, giám sát việc học ở nhà HS Giờ 370
8.11 Nghiên cứu KHSP ứng dụng Giờ 37
8.12 Làm phổ cập Buổi 0
7 Giáo viên Kỹ thuật Nông nghiệp 9.1 Xây dựng và thực hiện  kế hoạch giáo dục, dạy học Tiết 280
9.2 Chuẩn bị bài Giáo án 280
9.3 Ra đề, coi thi, chấm thi… Bài 1800
9.4  Sinh hoạt chuyên môn Buổi 18
9.5 Làm đồ ung dạy học Giờ 185
9.6 Dự họp Buổi 13
9.7 Tự BDTX theo quy định Giờ 74
9.8 Làm công tác chủ nhiệm Tiết 111
9.9 Quản lý học sinh đầu giờ Tiết 37
9.10 Đến gia đình vận động, giám sát việc học ở nhà HS Giờ 370
9.11 Nghiên cứu KHSP ứng dụng Giờ 37
9.12 Làm phổ cập Buổi 0
8 Giáo viên Thể dục- Quốc phòng 10.1 Xây dựng và thực hiện  kế hoạch giáo dục, dạy học Tiết 1443
10.2 Chuẩn bị bài Giáo án 1443
10.3 Ra đề, coi thi, chấm thi… Bài 11503
10.4  Sinh hoạt chuyên môn Buổi 54
10.5 Làm đồ ung dạy học Giờ 555
10.6 Dự họp Buổi 39
10.7 Tự BDTX theo quy định Giờ 222
10.8 Làm công tác chủ nhiệm Tiết 0
10.9 Quản lý học sinh đầu giờ Tiết 102
10.10 Đến gia đình vận động, giám sát việc học ở nhà HS Giờ 0
10.11 Nghiên cứu KHSP ứng dụng Giờ 111
10.12 Làm phổ cập Buổi 0
9 Giáo viên Văn 11.1 Xây dựng và thực hiện  kế hoạch giáo dục, dạy học Tiết 1739
11.2 Chuẩn bị bài Giáo án 1739
11.3 Ra đề, coi thi, chấm thi… Bài 7041
11.4  Sinh hoạt chuyên môn Buổi 72
11.5 Làm đồ ung dạy học Giờ 740
11.6 Dự họp Buổi 52
11.7 Tự BDTX theo quy định Giờ 296
11.8 Làm công tác chủ nhiệm Tiết 111
11.9 Quản lý học sinh đầu giờ Tiết 37
11.10 Đến gia đình vận động, giám sát việc học ở nhà HS Giờ 370
11.11 Nghiên cứu KHSP ứng dụng Giờ 148
11.12 Làm phổ cập Buổi 0
10 Giáo viên Sử 12.1 Xây dựng và thực hiện  kế hoạch giáo dục, dạy học Tiết 608
12.2 Chuẩn bị bài Giáo án 608
12.3 Ra đề, coi thi, chấm thi… Bài 4392
12.4  Sinh hoạt chuyên môn Buổi 36
12.5 Làm đồ ung dạy học Giờ 370
12.6 Dự họp Buổi 26
12.7 Tự BDTX theo quy định Giờ 148
12.8 Làm công tác chủ nhiệm Tiết 0
12.9 Quản lý học sinh đầu giờ Tiết 0
12.10 Đến gia đình vận động, giám sát việc học ở nhà HS Giờ 0
12.11 Nghiên cứu KHSP ứng dụng Giờ 74
12.12 Làm phổ cập Buổi 0
11 Giáo viên Địa 13.1 Xây dựng và thực hiện  kế hoạch giáo dục, dạy học Tiết 608
13.2 Chuẩn bị bài Giáo án 608
13.3 Ra đề, coi thi, chấm thi… Bài 4392
13.4  Sinh hoạt chuyên môn Buổi 36
13.5 Làm đồ ung dạy học Giờ 370
13.6 Dự họp Buổi 26
13.7 Tự BDTX theo quy định Giờ 148
13.8 Làm công tác chủ nhiệm Tiết 222
13.9 Quản lý học sinh đầu giờ Tiết 74
13.10 Đến gia đình vận động, giám sát việc học ở nhà HS Giờ 740
13.11 Nghiên cứu KHSP ứng dụng Giờ 74
13.12 Làm phổ cập Buổi 0
12 Giáo viên GDCD 14.1 Xây dựng và thực hiện  kế hoạch giáo dục, dạy học Tiết 455
14.2 Chuẩn bị bài Giáo án 455
14.3 Ra đề, coi thi, chấm thi… Bài 4392
14.4  Sinh hoạt chuyên môn Buổi 18
14.5 Làm đồ ung dạy học Giờ 185
14.6 Dự họp Buổi 13
14.7 Tự BDTX theo quy định Giờ 74
14.8 Làm công tác chủ nhiệm Tiết 0
14.9 Quản lý học sinh đầu giờ Tiết 0
14.10 Đến gia đình vận động, giám sát việc học ở nhà HS Giờ 0
14.11 Nghiên cứu KHSP ứng dụng Giờ 37
14.12 Làm phổ cập Buổi 0
13 Giáo viên Anh 15.1 Xây dựng và thực hiện  kế hoạch giáo dục, dạy học Tiết 1628
15.2 Chuẩn bị bài Giáo án 1628
15.3 Ra đề, coi thi, chấm thi… Bài 4784
15.4  Sinh hoạt chuyên môn Buổi 54
15.5 Làm đồ dùng dạy học Giờ 555
15.6 Dự họp Buổi 39
15.7 Tự BDTX theo quy định Giờ 222
15.8 Làm công tác chủ nhiệm Tiết 111
15.9 Quản lý học sinh đầu giờ Tiết 37
15.10 Đến gia đình vận động, giám sát việc học ở nhà HS Giờ 370
15.11 Nghiên cứu KHSP ứng dụng Giờ 111
15.12 Làm phổ cập Buổi 0
III Tên vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ        
1 Nhân viên thư viện
 
16.1 Tập huấn do Sở tổ chức Giờ 56
16.2 Phục vụ bạn đọc Giờ 960
16.3 Quản lý tài liệu, sách báo Giờ 240
16.4 Tiếp nhận, xử lý kỹ thuật các tài liệu mới nhập Giờ 80
16.5 Đăng ký tổng quát và đăng ký cá biệt tài liệu Giờ 120
16.6 Nghiên cứu, quản lý và sử dụng phần mềm quản lý TV Giờ 320
16.7 Phân loại, mô tả, phân kho tài liệu Giờ 240
16.8 Kiểm kê tài sản Giờ 16
16.9 Họp cơ quan Giờ 48
16.10 Họp tổ CM Giờ 72
16.11 Phục vụ thi tốt nghiệp 12 Giờ 40
16.12 Họp công đoàn Giờ 16
16.13 Họp chi đoàn GV Giờ 16
16.14 Hoạt động đoàn Giờ 36
16.15 Phục vụ coi thi tuyển sinh Giờ 32
16.16 Khai giảng năm học Giờ 4
16.17 Sơ kết, tổng kết Giờ 8
2 Nhân viên văn thư - thủ quỹ
 
17.1 Tập huấn do Sở tổ chức Giờ 56
17.2 Nhận, đăng ký, chuyển giao văn bản, lưu trữ Giờ 960
17.3 Cập nhật danh sách HS Giờ 80
17.4 Cấp phát bằng Giờ 120
17.5 Làm văn bản Giờ 320
17.6 Nghiên cứu, quản lý phần mềm Giờ 240
17.7 In sao đề thi… Giờ 64
17.8 Họp cơ quan Giờ 48
17.9 Thư ký hội đồng Giờ 56
17.10 Họp tổ CM Giờ 72
17.11 Phục vụ thi TN Giờ 40
17.12 Họp công đoàn Giờ 16
17.13 Họp chi đoàn GV Giờ 16
17.14 Hoạt động Đoàn Giờ 36
17.15 Phục vụ thi tuyển sinh Giờ 32
17.16 Khai giảng năm học Giờ 4
17.17 Sơ kết, tổng kết Giờ 8
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
Nhân viên kế toán
 
 
 
18.1 Tập huấn CM Giờ 40
18.2 Quản lý tài chính, tài sản Giờ 960
18.3 Thực hiện thu chi tài chính, chi trả chế độ Giờ 320
18.4 Đối chiếu công tác thu, chế độ cs với BHXH Giờ 40
18.5 Soạn thảo văn bản mới Giờ 40
18.6 Nghiên cứu, quản lý phần mềm Giờ 240
18.7 Hội ý đầu tuần Giờ 40
18.8 Họp cơ quan Giờ 40
18.9 Họp chi bộ Giờ 48
18.10 Họp tổ chuyên môn Giờ 80
18.11 Phục vụ thi TN THPT Giờ 40
18.12 Họp công đoàn Giờ 16
18.13 Phục vụ coi thi tuyển sinh Giờ 32
18.14 Khai giảng năm học Giờ 4
18.15 Sơ kết, tổng kết Giờ 8
4 Nhân viên y tế        
5 Nhân viên thiết bị, thí nghiệm        
6 Nhân viên bảo vệ        
7 Nhân viên tạp vụ        
8 Nhân viên giáo vụ        
 
 
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)
Triệu Phong,  ngày 20 tháng 03 năm 2014
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
Trần Khương Năm Đoàn Quang Vinh
 
Tác giả bài viết: trường THPT Nguyễn Hữu Thận
Nguồn tin: VP trường THPT Nguyễn Hữu Thận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chuyên mục

TIN NỔI BẬT THÁNG QUA

LIÊN KÉT THÔNG TIN

Loại Văn bản

Thống kê

  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 807
  • Tháng hiện tại: 20389
  • Tổng lượt truy cập: 693283