Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị

ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Đăng lúc: Thứ hai - 22/02/2016 22:46 - Người đăng bài viết: admin
   SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
   
 
 
 

                                                                        Triệu Phong, ngày 20  tháng 03  năm 2014
 
ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG
ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
 
 
 
 

PHẦN I
 
I- SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN.
1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.
1.1. Nội dung hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập:
            a) Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.
            b) Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật.
            c) Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
            d) Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.
            e) Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.
            f) Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.
            g) Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.
            h) Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục.
            i) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
1.2. Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập:
            - Đối tượng là học sinh cấp THPT.
            - Phạm vi hoạt động huyện Triệu Phong.
            - Là đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động;
1.3. Cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập:
            Trường THPT là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.
            Trường là đơn vị sự nghiệp được thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế.
2. Những yếu tố tác động đến hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập:
            - Qui mô phát triển và cơ sở vật chất nhà trường.
            - Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn.
            - Sự thiếu quan tâm của phụ huynh đối với việc học của con em .           
            - Nhận thức về công tác xã hội hóa giáo dục của nhân dân.
            - Chất lượng đội ngũ và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.
 
II- CƠ SỞ PHÁP LÝ.
1. Luật Giáo dục
2. Luật Lao động
3. Luật Viên chức
4. Nghị định 41/2012/NĐ-CP
5. Thông tư 14 BNV
6. Thông tư 28 BGD
7. Căn cứ vào chương trình giáo dục phổ thông hiện hành
8. Chuẩn nghề nghiệp GV, Chuẩn Hiệu trưởng. 
9. Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2001/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
10. Căn cứ Thông tư số 07/2009/TTLT-BNV-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;
11. Căn cứ số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập,
PHẦN II
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC
VÀ CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
 
I- XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM:
Căn cứ Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 của Thông tư 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ , xác định danh mục vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập theo thứ tự sau:
1. Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành:
1.1. Hiệu trưởng
1.2. Phó Hiệu trưởng
2. Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp:
2.1. Giáo viên Toán
2.2. Giáo viên Tin
2.3. Giáo viên Lý
2.4. Giáo viên Kỹ thuật công nghệ
2.5. Giáo viên Hóa
2.6. Giáo viên Sinh
2.7. Giáo viên Kỹ thuật nông nghiệp
2.8. Giáo viên Thể dục
2.9. Giáo viên GD Quốc phòng
2.10. Giáo viên Văn
2.11. Giáo viên Sử
2.12. Giáo viên Địa
2.13. Giáo viên GDCD
2.14. Giáo viên Anh
3. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ
3.1. Nhân viên Kế toán
3.2. Nhân viên Thư viện
3.3. Nhân viên Y tế
3.4. Nhân viên thiết bị, thí nghiệm
3.5. Nhân viên bảo vệ
3.6. Nhân viên Văn thư - thủ quỹ
3.7. Nhân viên tạp vụ
3.8. Nhân viên giáo vụ
II- XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG NGƯỜI  LÀM VIỆC :
Căn cứ Điều 5, Điều 6 của của Thông tư 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ , xác định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập như sau :
TT VỊ TRÍ VIỆC LÀM Số lượng người làm việc Xác định số lượng người làm việc cần thiết
Hưởng lương từ ngân sách Hợp đồng 68 Hưởng lương nguồn thu sự nghiệp
I Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành 2 2    
1 Hiệu trưởng 1 1    
2 Phó Hiệu trưởng 1 1    
II Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp        
1 Vị trí việc làm GV 30 30    
1.1 Giáo viên  Toán 4 4    
1.2 Giáo viên  Tin 2 2    
1.3 Giáo viên  Lý 3 3    
1.4 Giáo viên  Kỹ thuật công nghiệp 1 1    
1.5 Giáo viên  Hóa 3 3    
1.6 Giáo viên  Sinh 1 1    
1.7 Giáo viên  Kỹ thuật nông nghiệp 1 1    
1.8 Giáo viên  Thể dục 2 2    
1.9 Giáo viên  Giáo dục quốc phòng 1 1    
1.10 Giáo viên  Văn 4 4    
1.11 Giáo viên  Sử 2 2    
1.12 Giáo viên  GDCD 1 1    
1.13 Giáo viên  Địa 2 2    
1.14 Giáo viên  Anh 3 3    
III Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 9 6   3
1 Nhân viên  thư viện 01 01    
2 Nhân viên  văn thư – thủ quỹ 01 01    
3 Nhân viên  kế toán 01 01    
4 Nhân viên  Y tế học đường 01 01    
5 Nhân viên  thiết bị - thí nghiệm 01 01    
6 Nhân viên  bảo vệ 02     02
7 Nhân viên  tạp vụ 01     01
8 Nhân viên  giáo vụ 01 01    
TỔNG CỘNG 41 38   3
III- XÁC ĐỊNH CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP:
Căn cứ Điều 8, Điều 9 của của Thông tư 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ, xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp như sau:
- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng II hoặc tương đương 2/41, Tỉ lệ 5% tổng số;
- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương  30/41, Tỉ lệ 73% tổng số;
- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng IV hoặc tương đương 09/41, Tỉ lệ 22 % tổng số;
IV- KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:
            - Đề nghị UBND tỉnh phê duyệt số biên chế năm 2014 là 35, số biên chế còn thiếu 06 (Trong đó: 01 y tế, 02 bảo vệ, 01 tạp vụ, 01 thiết bị - thí nghiệm, 01 giáo vụ)
- Bổ sung thêm biên chế còn thiếu như trong đề án.
Thủ trưởng cơ quan phê duyệt Đề án
(Ký tên, đóng dấu)
Thủ trưởng đơn vị xây dựng Đề án
(Ký tên, đóng dấu)
 
Tác giả bài viết: trường THPT Nguyễn Hữu Thận
Nguồn tin: VP trường THPT Nguyễn Hữu Thận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chuyên mục

TIN NỔI BẬT THÁNG QUA

LIÊN KÉT THÔNG TIN

Loại Văn bản

Thống kê

  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 807
  • Tháng hiện tại: 20388
  • Tổng lượt truy cập: 693282