Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG NHÀ TRUỜNG

Đăng lúc: Thứ hai - 31/10/2016 00:00 - Người đăng bài viết: admin

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                       

    Số: 95/QĐ- THPT                     Triệu Phong, ngày 23  tháng 9 năm 2016

       

           
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng
 Trường THPT NGUYỄN HỮU THẬN                
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN                
Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 03 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 18 tháng 08 năm 2009 của UBND Tỉnh Quảng Trị v/v Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của  Trường THPT Nguyễn Hữu Thận;
Theo đề nghị của văn phòng trường THPT Nguyễn Hữu Thận,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng trường THPT NGUYỄN HỮU THẬN gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng thi đua khen thưởng căn cứ vào các văn bản quy định để tiến hành tư vấn đề xuất khen thưởng.
Điều 3. Các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận:                                                                 HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3;                                                                                          
- Lưu: VP
 
 
 
                                                                               Đoàn Quang Vinh
 
                  
 
 
 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN NĂM HỌC 2016 - 2017
(Kèm theo Quyết định số: 95/QĐ - THPT)
 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ Chức danh
1 Đoàn Quang Vinh Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng
2 Hồ Bảo Quốc P. Hiệu trưởng P. Chủ tịch hội đồng
3 Phạm Xuân Thành Chủ tịch công đoàn P. Chủ tịch hội đồng
4 Trần Khương Năm Văn phòng Thư ký
5 Nguyễn Quang Tánh Trưởng ban TTND Thành viên
6 Nguyễn Xuân Thảo Bí thư Đoàn trường Thành viên
7 Phan Khánh Hội P. Bí thư Đoàn trường Thành viên
8 Nguyễn Văn Bình Tổ trưởng Toán-Tin Thành viên
9 Nguyễn Thị Bích Hoàn Tổ trưởng Lý- CN Thành viên
10 Lê Thị Hồng Diễn Tổ trưởng Hóa- Sinh Thành viên
11 Lê Thị Hồng Minh Tổ trưởng Văn Thành viên
12 Hoàng Thị Ngọc Hải Tổ trưởng Địa Thành viên
13 Trần Quang Đức Tổ trưởng Thể dục Thành viên
14 Trần Thanh Nhàn Tổ trưởng Anh Thành viên
15 Lê Thị Dung Tổ trưởng Hành chính Thành viên
16 GVCN 15 lớp     Thành viên
 
(Danh sách này có 15 người và GVCN 15 lớp)
 
 

   SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          

   Số:96/QĐ - THPT                          Triệu Phong, ngày 23 tháng 9 năm 2016

       

          
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Hội đồng kỷ luật CB, GV, NV
 Trường THPT NGUYỄN HỮU THẬN                
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN                
Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 03 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 18 tháng 08 năm 2009 của UBND Tỉnh Quảng Trị v/v Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của  Trường THPT Nguyễn Hữu Thận;
Theo đề nghị của văn phòng trường THPT Nguyễn Hữu Thận,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng kỷ luật trường THPT NGUYỄN HỮU THẬN gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng kỷ luật căn cứ vào các văn bản quy định để tiến hành xét kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên.
Điều 3. Các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận:                                                                 HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3;                                                                         
- Lưu: VP
 
 
 
                                                                               Đoàn Quang Vinh
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH  HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN NĂM HỌC 2016- 2017
(Kèm theo Quyết định số: 96/QĐ - THPT)
 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ Chức danh
1 Đoàn Quang Vinh Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng
2 Hồ Bảo Quốc P. Hiệu trưởng P. Chủ tịch hội đồng
3 Phạm Xuân Thành Chủ tịch công đoàn Thành viên
4 Trần Khương Năm Văn phòng Thư ký
5 Nguyễn Xuân Thảo Bí thư Đoàn trường Thành viên
6 Phan Khánh Hội P. Bí thư Đoàn trường Thành viên
7 Nguyễn Quang Tánh Trưởng ban TTND Thành viên
8 Nguyễn Văn Bình Tổ trưởng Toán-Tin Thành viên
9 Nguyễn Thị Bích Hoàn Tổ trưởng Lý- CN Thành viên
10 Lê Thị Hồng Diễn Tổ trưởng Hóa- Sinh Thành viên
11 Lê Thị Hồng Minh Tổ trưởng Văn Thành viên
12 Hoàng Thị Ngọc Hải Tổ trưởng Địa Thành viên
13 Trần Quang Đức Tổ trưởng Thể dục Thành viên
14 Trần Thanh Nhàn Tổ trưởng Anh Thành viên
15 Lê Thị Dung Tổ trưởng Văn Phòng Thành viên
 
 
(Danh sách này có 15 người)
 
 
 
 
 
.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt'> 
 
Thành viên
 
(Danh sách này có 15 người và GVCN 15 lớp)
 
 

        SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

          Số: 97/QĐ - THPT                        Triệu Phong, ngày 23 tháng 9 năm 2016  

          
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban  hoạt động Giáo dục hướng nghiệp
Năm học 2016- 2017
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN                
Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.
Căn cứ quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 18 tháng 08 năm 2009 của UBND Tỉnh Quảng Trị v/v Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của  Trường THPT Nguyễn Hữu Thận.
Theo đề nghị của văn phòng trường THPT Nguyễn Hữu Thận,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban hoạt động Giáo dục hướng nghiệp trường THPT NGUYỄN HỮU THẬN gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Ban hoạt động Giáo dục hướng nghiệp chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện công tác Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh.
Điều 3. Các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận:                                                                 HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3;                                                                                     
- Sở GD&ĐT Quảng Trị (để b/c);
- Lưu: VP
 
 
                                                                             Đoàn Quang Vinh
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH BAN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN NĂM HỌC 2016-2017
(Kèm theo Quyết định số:97/QĐ - THPT)
 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 Đoàn Quang Vinh Trưởng ban  
2 Hồ Bảo Quốc Phó ban  
3 Lê Thị Tường Vy Phó ban  
4 Nguyễn Xuân Thảo Ban viên  
5 Phan Khánh Hội Ban viên  
6 GVCN 15 lớp Ban viên  
 
(Danh sách này có 5 người và GVCN 15 lớp)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

             Số:98/QĐ - THPT                   Triệu Phong, ngày 23  tháng 9 năm 2016

       

          
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp
Năm học 2016- 2017
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN                
Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.
Căn cứ quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 18 tháng 08 năm 2009 của UBND Tỉnh Quảng Trị v/v Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của  Trường THPT Nguyễn Hữu Thận.
Theo đề nghị của văn phòng trường THPT Nguyễn Hữu Thận,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp trường THPT NGUYỄN HỮU THẬN gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Ban hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện công tác Giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh.
Điều 3. Các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận:                                                                 HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3;                                                                          
- Sở GD&ĐT Quảng Trị (để b/c);
- Lưu: VP
                  
                                                                               Đoàn Quang Vinh
 
 
 
 
 
DANH SÁCH BAN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN NĂM HỌC 2016-2017
(Kèm theo Quyết định số:98/QĐ - THPT)
 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 Đoàn Quang Vinh Trưởng ban  
2 Hồ Bảo Quốc Phó ban  
3 Nguyễn Xuân Thảo Phó ban  
4 Phan Khánh Hội Ban viên  
5 GVCN 15 lớp Ban viên  
 
(Danh sách này có 4 người và GVCN 15 lớp)
 
 
 
 
ign:center'>(Danh sách này có 15 người và GVCN 15 lớp)
 
 

        SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

     Số:105/QĐ - THPT                  Triệu Phong, ngày 23 tháng 09 năm 2016   

          
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban An toàn giao thông
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN                
 Căn cứ quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 18 tháng 08 năm 2009 của UBND Tỉnh Quảng Trị v/v Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của  Trường THPT Nguyễn Hữu Thận;
 Theo đề nghị của văn phòng trường THPT Nguyễn Hữu Thận,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban An toàn giao thông  trường THPT NGUYỄN HỮU THẬN gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Ban An toàn giao thông có trách nhiệm phối hợp với công an trên địa bàn Giáo dục cho cán bộ, giáo viên và học sinh tuân thủ Luật giao thông khi ra đường.
Điều 3. Các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
   Nơi nhận:                                                              HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3;                                                                                 
- Sở GD&ĐT Quảng Trị (để b/c);
 Lưu: VP
 
                                                                                    Đoàn Quang Vinh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH BAN AN TOÀN GIAO THÔNG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN
NĂM HỌC 2016-2017
 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 Đoàn Quang Vinh Trưởng ban  
2 Hồ Bảo Quốc Phó ban  
3 Nguyễn Xuân Thảo Phó ban  
4 Phan Khánh Hội Ban viên  
5 Trần Khương Năm Ban viên  
6 GVCN 15 lớp Ban viên  
 
 
(Danh sách này có 5 người và GVCN 15 lớp)
 
 
 SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN                         Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
                                     
Số:104/QĐ-THPT                                   Triệu Phong, ngày 23 tháng 9 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học
Năm học 2016-2017
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN

Căn cứ quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 18 tháng 08 năm 2009 của UBND Tỉnh Quảng Trị v/v Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của  Trường THPT Nguyễn Hữu Thận;
Căn cứ công văn số 1003/BC -SGDĐT ngày 08/8/2016 của Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo về Tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017;
Căn cứ vào công văn số 1066/KH- GDĐT-TTr ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Sở GD&ĐT Quảng Trị về Kế hoạch Thanh tra năm học 2016 - 2017;
Căn cứ Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016 - 2017 của Trường THPT Nguyễn Hữu Thận,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Kiểm tra nội bộ trường THPT Nguyễn Hữu Thận năm học 2016-2017
Điều 2. Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường THPT Nguyễn Hữu Thận năm học 2015-2016 gồm các ông bà có tên sau:
1. Ông Đoàn Quang Vinh                  Hiệu trưởng - Trưởng ban
2. Ông Hồ Bảo Quốc                P.Hiệu trưởng - Phó trưởng ban
3. Ông Nguyễn Văn Bình                   Tổ trưởng tổ Toán - Tin - Ủy viên
4. Bà Nguyễn Thị Bích Hoàn   Tổ trưởng tổ Lý - Công nghệ - Uỷ viên
5. Bà Lê Thị Hồng Diễn            Tổ trưởng tổ Hóa - Sinh - Ủy viên
6. Ông Trần Quang Đức           Tổ trưởng tổ TD - GDQP - Uỷ viên
7. Bà Lê Thị Hồng Minh          Tổ trưởng tổ Văn - Ủy viên
8. Bà Hoàng Thị Ngọc Hải       Tổ trưởng tổ Sử-Địa-GDCD - Uỷ viên
9. Bà Trần Thị Thanh Nhàn     Tổ trưởng tổ Tiếng Anh - Uỷ viên
10. Bà Lê Thị Dung                  Tổ trưởng tổ Văn phòng - Uỷ viên
Điều 3. Ban kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng lịch, kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học trong năm học 2016 - 2017 và tiến hành việc kiểm tra theo phân công của Trưởng ban.
Việc kiểm tra được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục thanh tra, kiểm tra đã được quy định theo Luật Thanh tra, các văn bản pháp luật khác liên quan đến công tác thanh tra.
Điều 4. Các bộ phận có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
                                                                                                            
Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG
- Thanh tra Sở (để báo cáo);
- Như điều 4 (thực hiện);
- Lưu:VP.
 
 

                                                                                                  Đoàn Quang Vinh

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
                  Số:100/QĐ-THPT          Triệu Phong, ngày 23 tháng 9 năm 2016
 
 
QUYẾT Đ ỊNH
V/v thành lập BCH phòng chống lụt bão trường
Năm học 2016- 2017
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN
 
          Căn cứ quyết định số 1627/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Trị v/v Thành lập Trường THPT Nguyễn Hữu Thận;
          Căn cứ Pháp lệnh Phòng chống lụt bão ngày 28/04/2006;
          Theo đề nghị của văn phòng trường THPT Nguyễn Hữu Thận,
 
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Thành lập BCH PCLB trường THPT Nguyễn Hữu Thận gồm các ông (bà) sau:
1. Ông Đoàn Quang Vinh                  Hiệu trưởng                             Trưởng ban
2. Ông Hồ Bảo Quốc                         P. Hiệu trưởng                         Phó ban
3. Bà Phạm Thị Thúy Hằng              Phụ trách phòng máy tính       Ban viên
4. Ông Nguyễn Văn Bình                            Phụ trách tài sản                     Ban viên
5. Lê Thị Thu Hương                         Nhân viên thiết bị                    Ban viên
6. Bà Nguyễn Thị Hoài Thương                  Nhân viên thư viện                            Ban viên
7. Ông Trần Khương Năm                 Nhân viên văn phòng              Ban viên
8. Ông Nguyễn Quang Tánh              GV                                          Ban viên
9. Ông Nguyễn Xuân Thảo               Bí thư Đoàn trường                 Ban viên
10. Ông Trần Quang Đức                            GV                                          Ban viên
11. Trần Đình Hải                                      GV                                          Ban viên
12. Ông Ngô Xuân Tao                     Bảo vệ                                     Ban viên
          Điều 2. BCH PCLB Trường có nhiệm vụ:
          - Tổ chức chỉ đạo chặt chẽ công tác phòng chống lụt bão theo phương án đã lập để bảo vệ tài sản của nhà trường cũng như tính mạng, tài sản của GV,HS.
          - Chỉ đạo chặt chẽ, nhanh chóng khắc phục hậu quả do lụt bão gây ra để sớm ổn định công tác dạy học.
          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký
          Văn phòng trường THPT Nguyễn Hữu Thận và các ông bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
          Nơi nhận:
            - Sở GD – ĐT  Quảng Trị;                                                       
- Ban chỉ huy PCLB Huyện;                                                                         
- Ban chỉ huy PCLB xã Triệu Đại;
- Lưu VP.                                                                                                 Đoàn Quang Vinh
 

          SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              

Số:101/QĐ - QCDC                Triệu Phong, ngày 23  tháng 9  năm 2016

       
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ
trong hoạt động nhà trường
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN                
Căn cứ quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 18 tháng 08 năm 2009 của UBND Tỉnh Quảng Trị v/v Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của  Trường THPT Nguyễn Hữu Thận;
Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;
Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;
Theo đề nghị của văn phòng trường THPT Nguyễn Hữu Thận,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường chịu trách nhiệm xây dựng quy chế cụ thể và tổ chức thực hiện các hoạt động trong nhà trường đảm bảo tính dân chủ.
Điều 3. Các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận:                                                                 HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3;                                                                          
- Lưu: VP
 
 
 
                                                                               Đoàn Quang Vinh
 
 
 
 
DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ
TRONG HOẠT  ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG

(Kèm theo quyết định số:101/QĐ - QCDC)

 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 Đoàn Quang Vinh Trưởng ban  
2 Hồ Bảo Quốc Phó ban  
3 Phạm Xuân Thành Phó ban  
4 Nguyễn Quang Tánh Ban viên  
5 Nguyễn Văn Bình Ban viên  
6 Lê Thị Hồng Minh Ban viên  
7 Lê Thị Dung Ban viên  
8 Trần Thanh Nhàn Ban viên  
9 Nguyễn Thị Bích Hoàn Ban viên  
10 Hoàng Thị Ngọc Hải Ban viên  
11 Trần Quang Đức Ban viên  
12 Lê Thị Hồng Diễn Ban viên  
13 Trần Khương Năm Thư ký  
 
(Danh sách này có 13 người)
 
 
 SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN                         Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
                            
Số:102/QĐ-THPT                            Triệu Phong, ngày 23 tháng 9 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban quản lý dạy thêm- học thêm
Năm học 2016-2017
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN
 
Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 03 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ quyết định số 1627/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Trị v/v Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của  Trường THPT Nguyễn Hữu Thận;
Theo đề nghị của thư ký hội đồng giáo dục trường THPT Nguyễn Hữu Thận,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban quản lý dạy thêm- học thêm trường THPT Nguyễn Hữu Thận năm học 2016-2017 gồm các ông bà có tên sau:
1. Ông Đoàn Quang Vinh                            Hiệu trưởng- Trưởng ban
2. Ông Hồ Bảo Quốc                         P.Hiệu trưởng - Phó ban
3. Ông Nguyễn Xuân Thảo                Bí thư Đoàn trường- ban viên
Điều 2. Ban quản lý dạy thêm- học thêm trường học trường THPT Nguyễn Hữu Thận căn cứ vào các văn bản quy định để tổ chức và quản lý việc dạy thêm học thêm theo quy định.
Điều 3. Các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
                                                                                                            
Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3;
- Lưu VP.
 
 
                                                                                                                                                  Đoàn Quang Vinh

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                

Số:103/QĐ - THPT                   Triệu Phong, ngày 23  tháng 9 năm 2016

      

          
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Hội đồng kỷ luật
Năm học 2016 - 2017
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN                
 Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 03 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;
 Căn cứ quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 18 tháng 08 năm 2009 của UBND Tỉnh Quảng Trị v/v Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của  Trường THPT Nguyễn Hữu Thận;
 Theo đề nghị của văn phòng trường THPT Nguyễn Hữu Thận,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng kỷ luật trường THPT NGUYỄN HỮU THẬN gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng kỷ luật căn cứ vào các văn bản quy định để tiến hành xét hoặc xóa kỷ luật đối với học sinh.
Điều 3. Các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3;                                                                                      
- Lưu: VP
           
                                   
                                               
                                                                                                 Đoàn Quang Vinh
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH  HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN NĂM HỌC 2016 - 2017
(Kèm theo Quyết định số:103/QĐ - THPT)
 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ Chức danh
1 Đoàn Quang Vinh Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng
2 Hồ Bảo Quốc P. Hiệu trưởng P. Chủ tịch hội đồng
3 Phạm Xuân Thành Chủ tịch công đoàn P. Chủ tịch hội đồng
4 Trần Khương Năm Văn phòng Thư ký
5 Nguyễn Xuân Thảo Bí thư Đoàn trường Thành viên
6 Phan Khánh Hội P. Bí thư Đoàn trường Thành viên
7 GVCN 15 lớp
 
 
(Danh sách này có 6 người và GVCN 15 lớp)
 
 
 
 

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                       

Số: 112/QĐ- THPT                 Triệu Phong, ngày 11 tháng 10  năm 2016

       

          
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban Khuyến học trường THPT Nguyễn Hữu Thận
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN                
Căn cứ Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 18 tháng 08 năm 2009 của UBND Tỉnh Quảng Trị v/v Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của  Trường THPT Nguyễn Hữu Thận;
Căn cứ Nghị định số 45/2010-NĐ/CP ngày 21/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động, quản lý hội;
Căn cứ Điều lệ hoạt động của Hội khuyến học Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Ban khuyến học trường THPT Nguyễn Hữu Thận gồm các ông (bà) có sau:
 

1 Phạm Xuân Thành Chủ tịch công đoàn Trưởng ban
2 Hồ Bảo Quốc P. Hiệu trưởng Phó ban
3 Trần Khương Năm Văn phòng Thư ký
4 Nguyễn Xuân Thảo Bí thư Đoàn trường Ban viên
5 Nguyễn Văn Bình Tổ trưởng Ban viên
6 Lê Thị Dung Kế toán Ban viên
 
 Điều 2. Ban khuyến học có nhiệm vụ thực hiện theo Điều lệ của Hội khuyến học Việt Nam, tham mưu trong các hoạt động đào tạo của nhà trường, tham gia xây dựng gia đình học tập, xã hội học tập. Ban chịu sự lãnh đạo của nhà trường và Hội khuyến học huyện Triệu Phong.
Điều 3. Các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận:                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3;                                                                                          
- Lưu: VP
 
 
                                                                               Đoàn Quang Vinh

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
                  Số:106/QĐ-THPT          Triệu Phong, ngày 26 tháng 9 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Hội đồng xét nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng phụ cấp thâm niên nghề và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức năm 2016


 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN
 
            Căn cứ Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 18 tháng 08 năm 2009 của UBND Tỉnh Quảng Trị v/v Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của  Trường THPT Nguyễn Hữu Thận;
          Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động;
          Căn cứ Hướng dẫn số 581/HD-SNV ngày 27/12/2013 của Sở Nội vụ hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động;
          Theo đề nghị Văn phòng trường THPT Nguyễn Hữu Thận.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập          Hội đồng xét nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng phụ cấp thâm niên nghề và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức năm 2016 gồm các ông, bà (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng: Căn cứ vào các quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động, đảm bảo nguyên tắc khách quan, công minh và báo cáo Sở GD&ĐT đúng quy định.
Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do chủ tịch Hội đồng phân công.
Điều 3. Quyết định này kể từ ngày ký. Các bộ phận có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành ./.
           
 

Nơi nhận:   HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3;    
- Lưu: VP    
     
    Đoàn Quang Vinh
 
 
 
 
DANH SÁCH  HỘI ĐỒNG NÂNG LƯƠNG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số:106/QĐ - THPT)
 
 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ Chức danh
1 Đoàn Quang Vinh Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng
2 Hồ Bảo Quốc P. Hiệu trưởng P. Chủ tịch hội đồng
3 Trần Khương Năm Văn phòng Thư ký hội đồng
4 Phạm Xuân Thành Chủ tịch công đoàn Thành viên
5 Nguyễn Quang Tánh Trưởng ban TTND Thành viên
6 Nguyễn Xuân Thảo Bí thư Đoàn trường Thành viên
7 Nguyễn Văn Bình Tổ trưởng Toán-Tin Thành viên
8 Nguyễn Thị Bích Hoàn Tổ trưởng Lý- CN Thành viên
9 Lê Thị Hồng Diễn Tổ trưởng Hóa- Sinh Thành viên
10 Lê Thị Hồng Minh Tổ trưởng Văn Thành viên
11 Hoàng Thị Ngọc Hải Tổ trưởng Sử- Địa- GDCD Thành viên
12 Trần Quang Đức Tổ trưởng Thể dục Thành viên
13 Trần Thanh Nhàn Tổ trưởng Tiếng Anh Thành viên
14 Lê Thị Dung Tổ trưởng Văn phòng Thành viên
 
 
(Danh sách này gồm có 14 thành viên)
 
 
 SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN                         Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
                            
Số:113/QĐ-THPT                            Triệu Phong, ngày 17 tháng 10  năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chăm sóc sức khoẻ học sinh
Năm học 2016-2017
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN
 
Căn cứ quyết định số 1627/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Trị v/v Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của  Trường THPT Nguyễn Hữu Thận;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BHYT-BGD&ĐT, ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT Quy định về công tác y tế trường học;

Căn cứ công văn số 1221/SGDĐT-CTTT ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Sở GD&ĐT Quảng Trị v/v hướng dẫn công tác học sinh sinh viên, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016 – 2017;
Theo đề nghị của bộ phận y tế trường THPT Nguyễn Hữu Thận,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chăm sóc sức khoẻ học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Thận năm học 2016-2017 gồm các ông bà có tên sau:
1. Ông Đoàn Quang Vinh                            Hiệu trưởng- Trưởng ban
2. Ông Hồ Bảo Quốc                         P.Hiệu trưởng - Phó ban
3. Bà Nguyễn Thị Bích Đào               NV Y tế- Uỷ viên
4.Ông Trần Quang Đức                      TT Thể dục-QPAN- Uỷ viên
5. Ông Nguyễn Xuân Thảo                Bí thư Đoàn trường- Uỷ viên
Điều 2. Các thành viên thực hiện nhiệm vụ: Quản lý, chăm sóc sức khỏe học sinh; Tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho học sinh và thực hiện nhiệm vụ khác theo các văn bản hướng dẫn hiện hành về công tác y tế trường học. Tổ chức sơ kết, tổng kết báo cáo về Sở GD&ĐT Quảng Trị.
Điều 3. Các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
                                                                                                            
Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3;
- Lưu VP.
 
 
                                                                                                                                                  Đoàn Quang Vinh
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tác giả bài viết: trường THPT Nguyễn Hữu Thận
Nguồn tin: VP trường THPT Nguyễn Hữu Thận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Chuyên mục

TIN NỔI BẬT THÁNG QUA

LIÊN KÉT THÔNG TIN

Loại Văn bản

Thống kê

  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 807
  • Tháng hiện tại: 20392
  • Tổng lượt truy cập: 693286