Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị

KẾ HOẠCH NÂNG LƯƠNG NĂM 2015

Đăng lúc: Thứ ba - 22/09/2015 16:39 - Người đăng bài viết: Tran Khuong Nam

 

 SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN
 
KẾ HOẠCH NÂNG LƯƠNG NĂM 2015
 
I. Nâng lương thường xuyên:
 
TT Họ và tên Từ bậc ( hệ số) Lên bậc ( hệ số) Thời gian được hưởng
1 Lê Thị Tường Vy 3 - 3,00 4 - 3,33 01.01.2015
2 Trần Thanh Nhàn 3 - 3,00 4 - 3,33 01.02.2015
3 Nguyễn Thị Hoài Thương 1 - 2,1 2 - 2,41 05.06.2015
4 Trần Khương Năm 1 - 2,1 2 - 2,41 05.06.2015
5 Trần Cao Hoàng 3 - 3,00 4 - 3,33 01.09.2015
6 Lê Thị Thúy Loan 1 - 2,34 2 - 2,67 05.09.2015
7 Trần Thị Lâm 1 - 2,34 2 - 2,67 15.09.2015- có nghỉ không lương kéo dài thời gian nâng bậc lương
8 Phạm Thị Thu Hằng 1 - 2,34 2 - 2,67 01.10.2015
9 Nguyễn Thị Thanh Hà 1 - 2,34 2 - 2,67 01.10.2015
10 Nguyễn Văn Vũ 2 - 2,67 3 - 3,00 01.10.2015
 
II. Nâng thâm niên:
 
1 Đoàn Quang Vinh 18% 19% 01.01.2015
2 Phạm Xuân Thành 16 17 01.03.2015
3 Hồ Bảo Quốc 15 16 01.09.2015
4 Nguyễn Thị Bích Hoàn 9 10 01.09.2015
5 Hoàng Thị Ngọc Hải 9 10 01.09.2015
6 Trần Cao Hoàng 8 9 01.09.2015
7 Trần Đình Hải 6 7 01.09.2015
8 Nguyễn Văn Bình 5 6 22.09.2015
9 Lê Thị Hồng Minh 5 6 22.09.2015
10 Nguyễn Thị Linh 6 7 01.09.2015
11 Nguyễn Thị Thanh Hà 5 6 01.10.2015
12 Nguyễn Văn Vũ 5 6 01.10.2015
13 Lê Thị Tường Vy 9 10 01.11.2015
14 Nguyễn Quang Tánh 10 11 01.11.2015
15 Trần Thanh Nhàn 9 10 01.12.2015
 
III. Hưởng thâm niên lần đầu:
 
1 Phan Thị Nhung 5%   09.02.2015
2 Trần Quang Đức 5%   30.09.2015
3 Bùi Thị Tân 5%   30.09.2015
4 Nguyễn Xuân Thảo 5%   30.09.2015
5 Phan Khánh Hội 5%   25.10.2015
6 Phạm Thị Cẩm Vân 5%   25.10.2015
7 Nguyễn Thị Ngọc Tâm 5%   25.11.2015
8 Võ Thị Ngọc Thơ 5%   25.11.2015
9 Nguyễn Công Hoan 5%   01.12.2015
 
IV. Thuộc diện được nâng lương trước thời hạn:
1. Phạm Xuân Thành                - Hệ số: 3,99 - Thời gian hưởng: 01.03.2013
2. Nguyễn Quang Tánh - Hệ số: 3,33 - Thời gian hưởng: 01.12.2013
3. Lê Thị Dung                         - Hệ số: 2,67 - Thời gian hưởng: 01.01.2013
4. Phan Thị Nhung                    - Hệ số: 2,67 - Thời gian hưởng: 09.02.2013
5. Trần Quang Đức                  - Hệ số: 2,67 - Thời gian hưởng: 30.09.2013
6. Bùi Thị Tân               - Hệ số: 2,67 -  Thời gian hưởng: 30.09.2013
7. Nguyễn Xuân Thảo               - Hệ số: 2,67 -  Thời gian hưởng: 30.09.2013
8. Phan Khánh Hội                   - Hệ số: 2,67 -  Thời gian hưởng: 25.10.2013
9. Võ Thị Ngọc Thơ                 - Hệ số: 2,67 -  Thời gian hưởng: 30.09.2013
10. Phạm Thị Cẩm Vân            - Hệ số: 2,67 -  Thời gian hưởng: 30.09.2013
11. Nguyễn Thị Ngọc Tâm       - Hệ số: 2,67 -  Thời gian hưởng: 25.11.2013
12. Nguyễn Thị Quỳnh Thoa - Hệ số: 2,67 -  Thời gian hưởng: 01.12.2013
13. Trần Hoàng My                  - Hệ số: 2,34 -  Thời gian hưởng: 01.12.2013
14. Trần Thị Thu Linh   - Hệ số: 2,34 -  Thời gian hưởng: 01.12.2013
 
 
                                                                                                Ngày 01 tháng 01 năm 2015
            HIỆU TRƯỞNG                                                                    Người lâp
 
 
                                                           
 
     ĐOÀN QUANG VINH                                                             Lê Thị Dung                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN
 
KẾ HOẠCH NÂNG LƯƠNG NĂM 2014
 
I. Nâng lương thường xuyên:
 
TT Họ và tên Từ bậc ( hệ số) Lên bậc ( hệ số) Thời gian được hưởng
1 Nguyễn Thị Bích Hoàn 3 - 3,00 4 - 3,33 01.09.2014
2 Hoàng Thị Ngọc Hải 3 - 3,00 4 - 3,33 01.11.2014
3 Trần Đình Hải 2 - 2,67 3 - 3,00 01.09.2014
4 Phạm Thị Thúy Hằng 1 - 2,34 2 - 2,67 05.09.2014
5 Nguyễn Thị Lệ Duyên 1 - 2,34 2 - 2,67 05.09.2014
6 Phạm Thị Quỳnh Vân 1 - 2,34 2 - 2,67 05.09.2015
7 Lê Thị Hồng Diễn 1 - 2,34 2 - 2,67 05.09.2015
8 Lê Thị Tường Vy 3 - 3,00 4 - 3,33 01.11.2014 có nghỉ không lương 2t kéo dài thời gian nâng bậc lương
9 Trần Thanh Nhàn 1 - 2,34 2 - 2,67 01.11.2014 có nghỉ không lương 3,5t kéo dài thời gian nâng bậc lương
 
II. Nâng thâm niên:
 
1 Đoàn Quang Vinh 17% 18% 01.01.2014
2 Phạm Xuân Thành 15 16 01.03.2014
3 Hồ Bảo Quốc 14 15 01.09.2014
4 Nguyễn Thị Bích Hoàn 8 9 01.09.2014
5 Hoàng Thị Ngọc Hải 8 9 01.09.2014
6 Trần Cao Hoàng 7 8 01.09.2014
7 Trần Đình Hải 5 6 01.09.2014
13 Lê Thị Tường Vy 8 9 01.11.2014
14 Nguyễn Quang Tánh 9 10 01.11.2014
15 Trần Thanh Nhàn 8 9 01.12.2014
 
III. Hưởng thâm niên lần đầu:
 
1 Nguyễn Văn Bình 5   22.09.2014
2 Lê Thị Hồng Minh 5   22.09.2014
3 Nguyễn Thị Thanh Hà 5   01.10.2014
4 Nguyễn Văn Vũ 5   01.10.2014
 
IV. Thuộc diện được nâng lương trước thời hạn:
1. Đoàn Quang Vinh                 - Hệ số: 3,99 - Thời gian hưởng: 01.10.2012
2. Trần Cao Hoàng                   - Hệ số: 3,00 - Thời gian hưởng: 01.09.2012
3. Lê Thị Hồng Minh                - Hệ số: 2,67 - Thời gian hưởng: 01.09.2012
4. Nguyễn Thị Thanh Hà           - Hệ số: 2,67 - Thời gian hưởng: 01.10.2012
5.Nguyễn Văn Vũ                     - Hệ số: 2,67 - Thời gian hưởng: 01.10.2012
6. Nguyễn Văn Bình                 - Hệ số: 2,67 -  Thời gian hưởng: 01.09.2012
7. Lê Thị Thúy Loan                 - Hệ số: 2,34 -  Thời gian hưởng: 05.09.2012
8. Trần Thị Lâm                        - Hệ số: 2,34 -  Thời gian hưởng: 15.09.2012
9. Phạm Thị Thu Hằng  - Hệ số: 2,34 -  Thời gian hưởng: 01.10.2012
10. Nguyễn Thị Hoài Thương - Hệ số: 2,10 -  Thời gian hưởng: 05.06.2012
11. Trần Khương Năm - Hệ số: 2,10 -  Thời gian hưởng: 05.06.2012
 
                                                                                                Ngày 01 tháng 01 năm 2014
            HIỆU TRƯỞNG                                                                    Người lâp
 
 
                                                           
 
     ĐOÀN QUANG VINH                                                             Lê Thị Dung                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN
 
KẾ HOẠCH NÂNG LƯƠNG NĂM 2013
 
I. Nâng lương thường xuyên:
 
TT Họ và tên Từ bậc ( hệ số) Lên bậc ( hệ số) Thời gian được hưởng
1 Nguyễn Quang Tánh 3 - 3,00 4 - 3,33 01.12.2013
2 Phan Thị Nhung 1 - 2,34 2 - 2,67 09.02.2013
3 Trần Quang Đức 1 - 2,34 2 - 2,67 30.09.2013
4 Bùi Thị Tân 1 - 2,34 2 - 2,67 30.09.2013
5 Nguyễn Xuân Thảo 1 - 2,34 2 - 2,67 30.09.2013
6 Phan Khánh Hội 1 - 2,34 2 - 2,67 24.10.2013
7 Nguyễn Thị Ngọc Tâm 1 - 2,34 2 - 2,67 24.11.2013
8 Võ Thị Ngọc Thơ 1 - 2,34 2 - 2,67 24.11.2013
9 Phạm Thị Cẩm Vân 1 - 2,34 2 - 2,67 24.10.2013
10 Nguyễn Thị Quỳnh Thoa 85%2,67 2 - 2,67 01.12.2013
11 Trần Hoàng My 85% 2,34 1 - 2,34 01.12.2013
12 Trần Thị Thu Linh 85% 2,34 1 - 2,34 14.12.2013
 
II. Nâng thâm niên:
 
1 Đoàn Quang Vinh 16% 17% 01.01.2013
2 Phạm Xuân Thành 14 15 01.03.2013
3 Hồ Bảo Quốc 13 14 01.09.2013
4 Nguyễn Thị Bích Hoàn 7 8 01.09.2013
5 Hoàng Thị Ngọc Hải 7 8 01.09.2013
6 Trần Cao Hoàng 6 7 01.09.2013
13 Lê Thị Tường Vy 7 8 01.11.2013
14 Nguyễn Quang Tánh 8 9 01.11.2013
15 Trần Thanh Nhàn 7 8 01.12.2013
 
III. Hưởng thâm niên lần đầu:
1 Trần Đình Hải 5   01.09.2013
 
IV. Thuộc diện được nâng lương trước thời hạn:
1.Hồ Bảo Quốc                        - Hệ số: 3,66 - Thời gian hưởng: 01.09.2011
2. Lê Thị Tường Vy                  - Hệ số: 3,00 - Thời gian hưởng: 01.11.2011
3. Nguyễn Thị Bích Hoàn          - Hệ số: 3,00 - Thời gian hưởng: 01.09.2011
4. Hoàng Thị Ngọc Hải - Hệ số: 3,00 - Thời gian hưởng: 01.11.2011
5.Trần Thanh Nhàn                   - Hệ số: 3,00 - Thời gian hưởng: 01.11.2011
6. Trần Đình Hải                       - Hệ số: 2,67 -  Thời gian hưởng: 01.09.2011
7. Phạm Thị Thúy Hằng            - Hệ số: 2,34 -  Thời gian hưởng: 05.09.2011
8. Nguyễn Thị Lệ Duyên           - Hệ số: 2,34 -  Thời gian hưởng: 05.09.2011
9.Phạm Thị Quỳnh Vân - Hệ số: 2,34 -  Thời gian hưởng: 05.09.2011
10. Lê Thị Hồng Diễn               - Hệ số: 2,34 -  Thời gian hưởng: 05.09.2011
                                                                                                Ngày 01 tháng 01 năm 2013
            HIỆU TRƯỞNG                                                                    Người lâp                                          
 
 
     ĐOÀN QUANG VINH                                                             Lê Thị Dung                                                                                          
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN
 
KẾ HOẠCH NÂNG LƯƠNG NĂM 2012
 
I. Nâng lương thường xuyên:
 
TT Họ và tên Từ bậc ( hệ số) Lên bậc ( hệ số) Thời gian được hưởng
1 Đoàn Quang Vinh 6 - 3,99 7 - 4,32 01.10.2012
2 Trần Cao Hoàng 2 - 2,67 3 - 3,00 01.09.2012
3 Lê Thị Hồng Minh 1 - 2,34 2 - 2,67 01.09.2012
4 Nguyễn Thị Thanh Hà 1 - 2,34 2 - 2,67 01.10.2012
5 Nguyễn Văn Vũ 1 - 2,34 2 - 2,67 01.10.2012
6 Nguyễn Văn Bình 1 - 2,34 2 - 2,67 01.09.2012
7 Lê Thị Thúy Loan 85% 2,34 1 - 2,34 05.09.2012
8 TRần Thị Lâm 85% 2,34 1 - 2,34 15.09.2012
9 Phạm Thị Thu Hằng 85% 2,34 1 - 2,34 01.10.2012
10 Nguyễn Thị Hoài Thương 85%2,10 1 - 2,41 05.06.2012
11 Trần Khương Năm 85% 2,10 1 - 2,41 05.06.2012
 
 
                                                                                                Ngày 01 tháng 01 năm 2012
            HIỆU TRƯỞNG                                                                    Người lâp                                          
 
 
     ĐOÀN QUANG VINH                                                             Lê Thị Dung                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN
 
KẾ HOẠCH NÂNG LƯƠNG NĂM 2011
 
I. Nâng lương thường xuyên:
 
TT Họ và tên Từ bậc ( hệ số) Lên bậc ( hệ số) Thời gian được hưởng
1 Hồ Bảo Quốc 4 - 3,33 5 - 3,66 01.09.2011
2 Lê Thị Tường Vy 2 - 2,67 3 - 3,00 01.11.2011
3 Nguyễn Thị Bích Hoàn 2 - 2,67 3 - 3,00 01.09.2011
4 Hoàng Thị Ngọc Hải 2 - 2,67 3 - 3,00 01.11.2011
5 Trần Thanh Nhàn 2 - 2,67 3 - 3,00 01.11.2011
6 Trần Đình Hải 1 - 2,34 2 - 2,67 01.09.2011
7 Phạm Thị Thúy Hằng 85% 2,34 1 - 2,34 05.09.2011
8 Nguyễn Thị Lệ Duyên 85% 2,34 1 - 2,34 05.09.2011
9 Phạm Thị Quỳnh Vân 85% 2,34 1 - 2,34 05.09.2011
10 Lê Thị Hồng Diễn 85% 2,34 1 - 2,34 05.09.2011
 
 
                                                                                                Ngày 01 tháng 01 năm 2011
            HIỆU TRƯỞNG                                                                    Người lâp                                          
 
 
     ĐOÀN QUANG VINH                                                             Lê Thị Dung                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN
 
KẾ HOẠCH NÂNG LƯƠNG NĂM 2010
 
I. Nâng lương thường xuyên:
 
TT Họ và tên Từ bậc ( hệ số) Lên bậc ( hệ số) Thời gian được hưởng
1 Nguyễn Quang Tánh 2 - 2,67 3 - 3,00 01.12.2010
2 Phan Thị Nhung 85% 2,34 1 - 2,34 09.02.2010
3 Trần Quang Đức 85% 2,34 1 - 2,34 30.09.2010
4 Bùi Thị Tân 85% 2,34 1 - 2,34 30.09.2010
5 Nguyễn Xuân Thảo 85% 2,34 1 - 2,34 30.09.2010
6 Phan Khánh Hội 85% 2,34 1 - 2,34 24.10.2010
7 Nguyễn Thị Ngọc Tâm 85% 2,34 1 - 2,34 24.11.2010
8 Võ Thị ngọc Thơ 85% 2,34 1 - 2,34 24.11.2010
9 Phạm Thị Cẩm Vân 85% 2,34 1 - 2,34 24.10.2010
 
 
                                                                                                Ngày 01 tháng 01 năm 2010
            HIỆU TRƯỞNG                                                                    Người lâp                                          
 
 
     ĐOÀN QUANG VINH                                                             Lê Thị Dung                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN
 
KẾ HOẠCH NÂNG LƯƠNG NĂM 2009
 
I. Nâng lương thường xuyên: Xét hết tập sự
 
TT Họ và tên Từ bậc ( hệ số) Lên bậc ( hệ số) Thời gian được hưởng
1 Phan Thị Kim Cúc 85% 2,34 1 - 2,34 22.09.2009
2 Lê Thị Hồng Minh 85% 2,34 1 - 2,34 22.09.2009
3 Nguyễn Thị Thanh Hà 85% 2,34 1 - 2,34 01.10.2009
4 Nguyễn Văn Vũ 85% 2,34 1 - 2,34 01.10.2009
5 Nguyễn Văn Bình 85% 2,34 1 - 2,34 22.09.2009
 
 
                                                                                                Ngày 01 tháng 01 năm 2009
            HIỆU TRƯỞNG                                                                    Người lâp                                          
 
 
     ĐOÀN QUANG VINH                                                             Lê Thị Dung                                                                                          
 
 
 
Tác giả bài viết: Kế toán trường
Nguồn tin: VP trường THPT Nguyễn Hữu Thận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Chuyên mục

TIN NỔI BẬT THÁNG QUA

LIÊN KÉT THÔNG TIN

Loại Văn bản

Thống kê

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 444
  • Tháng hiện tại: 28383
  • Tổng lượt truy cập: 730733