Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị

KẾ HOẠCH V/v Phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2016

Đăng lúc: Thứ ba - 15/03/2016 05:14 - Người đăng bài viết: admin
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
                  Số: 33/KH-THPT           Triệu Phong, ngày 14 tháng 3 năm 2016
 
 

KẾ HOẠCH

V/v Phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2016
         
Thực hiện Kế hoạch số 230/KH-SGD&ĐT ngày 26/02/2016 của Sở GD&ĐT Quảng Trị về việc Phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị năm 2016. Trường THPT Nguyễn Hữu Thận xây dựng kế hoạch phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2016 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Chủ động phòng, chống và ứng phó kịp thời nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra;
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhất là người đứng đầu trong công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai ở nhà trường.
            2. Yêu cầu
          - Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT Quảng Trị, UBND huyện Triệu Phong, BCĐ phòng, chống lụt bão và TKCN tỉnh, Sở GD&ĐT, huyện; tăng cường phối hợp với địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến đội ngũ CBGV, NV và học sinh trong nhà trường nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng, phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai cho mọi người;
          - Công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên taiphair được tiến hành thường xuyên. Luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm "Bốn tại chổ" (chỉ huy tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và "Ba sẵn sằng" (Sẵn sàng chủ động phòng tránh; sẵn sàng đối phó kịp thời và sẵn sàng khắc phục khẩn trương và có hiệu quả);
          - Nâng cao năng lực xử lý tình huống, ứng phó thiên tai cho đội ngũ CBGV, NV và học sinh nhằm quản lý và giảm nhẹ thiên tai, duy trì hoạt động cuat nhà trường đảm bảo chương trình, kế hoạch năm học của ngành đề ra.
          II. NỘI DUNG
1.     Công tác chỉ đạo, điều hành
- Kiện toàn Ban chỉ huy, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai trong nhà trường do Hiệu trưởng làm trưởng ban; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban;
- Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT Quảng Trị, UBND huyện Triệu Phong, BCĐ phòng, chống lụt bão và TKCN tỉnh, Sở GD&ĐT, huyện về công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2016;
- Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2015 và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2016;
- Quán triệt nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; chủ động phòng, chống là chính nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản;
- Xây dựng và triển khai thực hiện phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão và các hiện tượng thời tiết cực đoan do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường;
- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác chuẩn bị ứng phó tình huống thiên tai và tổ chức ứng phó kịp thời khi trường hợp thiên tai khẩn cấp xảy ra ở trên địa bàn;
2. Công tác tuyên truyền
 - Thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng và cập nhật các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai để tuyên truyền, phổ biến kịp thời đến CBGV, NV và học sinh trong nhà trường;
- Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình CBGV, NV và học sinh ở những địa bàn có nguy cơ cao di dời đến nơi an toàn khi có bão mạnh, siêu bảo xảy ra;
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn giao thông đường thủy; hướng dẫn cách cứu nạn dưới nước; nhắc nhỡ học sinh đề phòng tai nạn đuối nước trong dịp hè và trong mùa lũ lụt;
3. Công tác triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống
- Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão nhà trường cần liên hệ chặt chẽ với BCH phòng, chống lụt, bão và TKCN của địa phương để có cơ chế phối hợp phòng, chống thiên tai kịp thời, hiệu quả;
- Tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất của cơ quan, đơn vị để có phương án phòng, chống cụ thể;
4. Công tác cứu nạn
- Bố trí lực lượng thường trực tại nhà trường 24/24 giờ để khắc phục hậu quả thiên tai nếu có;
- Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, các dụng cụ cần thiết như cuốc, xẻng, đèn pin, dây thép… và lương thực, thực phẩm, thuốc men cho lực lượng thường trực;
- Tổ chức đội xung kích từ 10-15 người để ứng cứu kịp thời khi có thiên tai xảy ra;
- Tổ chức thăm hỏi, cứu trợ kịp thời cho CBGV, NV ở nhà trường bị thiệt hại do thiên tai;
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Triển khai và tổ chức tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền đối với công tác phòng, chống lụt, bão khắc phục hậu quả thiên tai có thể xảy ra.
           - Luôn luôn cảnh giác, không chủ quan, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai để chủ động tổ chức phòng tránh, đối phó và khắc phục thiên tai có hiệu quả.
- Kiện toàn ban phòng, chống lụt, bão của nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch và phương án chi tiết ứng phó khi các hiện tượng bất thường về thời tiết và thiên tai có thể xảy ra; cho học sinh nghỉ học khi có chỉ đạo của ban phòng, chống lụt, bão cấp trên.
Trên đây là Kế hoạch phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2016 của trường THPT Nguyễn Hữu Thận. Yêu cầu toàn thể CBGV, NV thực hiện nghiêm túc và đồng thời tuyên truyền đến các em học sinh chủ động phòng, chống nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
 
    HIU TRƯỞNG
     
     
     
    Đoàn Quang Vinh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
            Triệu Phong, ngày 14 tháng 3 năm 2016
 
PHÂN CÔNG
CÁC THÀNH VIÊN BCH PCLB TRƯỜNG
PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC PCLB
 
TT Họ và tên Chức vụ Phân công nhiệm vụ
1 Đoàn Quang Vinh  Hiệu trưởng
Trưởng ban
Phụ trách điều hành chung
2 Hồ Bảo Quốc P.Hiệu trưởng
Phó ban
Điều hành giải quyết việc chốt, buộc cửa ở dãy nhà 3 tầng, sắp xếp, bảo quản thiết bị giải quyết công việc khi trưởng ban đi vắng
3 Phạm Thị Thúy Hằng Ban viên Có kế hoach sắp xếp lại máy tính, che đậy, chốt khoá các cửa.
4 Nguyễn Văn Bình Ban viên Kiểm tra tài sản, đề xuất cách bảo vệ.
5 Lê Thị Tường Vy Ban viên Có kế hoạch sắp xếp, che đậy thiết bị
6 Nguyễn Thị Hoài Thương Ban viên Có kế hoạch sắp xếp, kê cao các loại sách và che đậy
7 Trần Khương Năm Ban viên Có kế hoạch sắp xếp, che đậy hồ sơ VP
8 Nguyễn Quang Tánh Ban viên Chốt chặn các cửa, sắp xếp bàn ghế ở  dãy nhà 3 tầng
9 Nguyễn Xuân Thảo Ban viên Chốt chặn các cửa, sắp xếp hồ sơ, che đậy, bảo quản dụng cụ, thiết bị của Đoàn; tổ chức nạo vét hệ thống thoát nước ở dưới đất, trên mái nahf đảm bảo thông thoáng không gây ứ nước khi có mưa to
10 Trần Quang Đức Ban viên Có kế hoạch sắp xếp, che đậy hồ sơ dụng cụ TDTT; Kiểm tra hệ thống đường dây tải điện nếu không đảm bảo an toàn cần có phương án gia cố hoặc thay thế.
11 Trần Đình Hải Ban viên Tổ chức chặt, tỉa cây xanh đảm bảo tán gọn, không cản gió; Những cây không đảm bảo an toàn cần chặt bỏ;
12 Ngô Xuân Tao Ban viên Bảo vệ tài sản của trường
 
 
    HIU TRƯỞNG
     
     
     
    Đoàn Quang Vinh
 
 
Tác giả bài viết: trường THPT Nguyễn Hữu Thận
Nguồn tin: VP trường THPT Nguyễn Hữu Thận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Chuyên mục

TIN NỔI BẬT THÁNG QUA

LIÊN KÉT THÔNG TIN

Loại Văn bản

Thống kê

  • Đang truy cập: 43
  • Hôm nay: 1079
  • Tháng hiện tại: 16260
  • Tổng lượt truy cập: 689154