LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09

        SỞ GD& ĐT QUẢNG TRỊ                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
                                                                                           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09
                                                                                                 NĂM HỌC 2017-2018
 
Thứ, ngày SÁNG CHIỀU TRỰC GHI CHÚ
2
23/10
CHÀO CỜ
HỌC VĂN HÓA
HỌC VĂN HÓA
CHÀO CỜ
Vinh, Quốc, Thảo, Hội - Tổ chức hoạt động Hướng nghiệp tháng 10
3
24/10
HỌC VĂN HÓA HỌC VĂN HÓA Vinh, Hội  
4
25/10
HỌC VĂN HÓA HỌC VĂN HÓA Quốc, Hội - 15 giờ Sở thanh tra chuyên ngành
5
26/10
HỌC VĂN HÓA
 
HỌC VĂN HÓA
 
Vinh, Quốc, Thảo, Hội  
6
27/10
HỌC VĂN HÓA HỌC VĂN HÓA Quốc, Thảo - 14 giờ , đ/c Vũ dự chuyên đề tại Hướng Phùng.
- 14 giờ 30, đ/c Hải, Linh dự chuyên đề tại Hải Lăng.
- 15 giờ, họp với đoàn thanh tra chuyên ngành
7
28/10
      Nghỉ giữa kỳ
CN
29/10
Khối 12 học phụ đạo   Quốc, Vinh  
 
           
 
                                                                                           Triệu Phong, ngày 23 tháng 10 năm 2017   
                                                                                                           Hiệu trưởng
 
 
 
                                                                                               
                                                                                                            Đoàn Quang Vinh
Ghi chú:
-  15 giờ ngày 25/10, mời các đ/c Vinh, Quốc, Thành, Thảo, Tánh, Dung, Năm và các tổ trưởng họp với Đoàn Thanh tra
-  15 giờ ngày 27/10, mời toàn thể Hội đồng họp với Đoàn Thanh tra
 

Nguồn tin: BGH