LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

               SỞ GD& ĐT QUẢNG TRỊ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

                                              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10
 
                                                    NĂM HỌC 2017-2018
 
Thứ, ngày SÁNG CHIỀU TRỰC GHI CHÚ
2
30/10
CHÀO CỜ
HỌC VĂN HÓA
HỌC VĂN HÓA
CHÀO CỜ
Vinh, Quốc, Thảo, Hội Đ/c Vinh; Dung Tập huấn
3
31/10
HỌC VĂN HÓA HỌC VĂN HÓA Vinh, Hội Đ/c Minh; Hải(Đ); Thuý Hằng dự chuyên đề theo CV
4
01/11
HỌC VĂN HÓA HỌC VĂN HÓA Vinh, Quốc, Hội  
5
02/11
HỌC VĂN HÓA HỌC VĂN HÓA
 
Vinh, Quốc, Thảo, Hội - 14 giờ 45, họp hội đồng
6
03/11
HỌC VĂN HÓA HỌC VĂN HÓA Vinh, Quốc, Thảo, Hội  
7
04/11
HỌC VĂN HÓA HỌC VĂN HÓA Quốc, Thảo, Hội  
CN
05/11
Khối 12 học phụ đạo Sinh hoạt CLB Tiếng Anh Thảo  
 
 
                                                                              Triệu Phong, ngày 30 tháng 10 năm 2017                                      
                                                                                                 Hiệu trưởng
           
                                                                                               
                 
                                                                                               Đoàn Quang Vinh

Tác giả bài viết: TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN

Nguồn tin: HIỆU TRƯỞNG