LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

          SỞ GD& ĐT QUẢNG TRỊ                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

                                                                                              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11
 
                                                                                                     NĂM HỌC 2017-2018
 
Thứ, ngày SÁNG CHIỀU TRỰC GHI CHÚ
2
06/11
CHÀO CỜ
HỌC VĂN HÓA
HỌC VĂN HÓA
CHÀO CỜ
Vinh, Quốc, Thảo, Hội  
3
07/11
HỌC VĂN HÓA HỌC VĂN HÓA Vinh, Thảo  
4
08/11
HỌC VĂN HÓA HỌC VĂN HÓA Vinh, Quốc, Thảo  
5
09/11
HỌC VĂN HÓA HỌC VĂN HÓA
 
Vinh, Quốc, Thảo, Hội -7 giờ 30, đ/c Tâm dự chuyên đề tại Chu Văn An
6
10/11
HỌC VĂN HÓA HỌC VĂN HÓA Vinh, Quốc -13 giờ 30, đ/c Đức dự chuyên đề tại Lao Bảo
- 13 giờ 30, đ/c Quốc dự HN cựu giáo chức
7
11/11
HỌC VĂN HÓA HỌC VĂN HÓA
 
Quốc, Thảo, Hội - 8 giờ, đ/c Vinh dự ngày  Đại đoàn kết tại Phú Tài.
CN
12/11
Khối 12 học phụ đạo      
 
 
                                                                                            Triệu Phong ngày 06 tháng 11 năm 2017                                          
                                                                                                              Hiệu trưởng
 
 
 
                                                                                               
                                                                                                            Đoàn Quang Vinh
 
 
 
 
 

Nguồn tin: BGH