Trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Tỉnh Quảng Trị
 
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN   THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI SÁNG    
          Áp dụng từ ngày 2 tháng 4 năm 2016    
Thứ Tiết 12B1 12B2 12B3 12B4 12B5 11B1 11B2 11B3
2 1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ
2 Lý-Tân GDCD-Thơ Địa-Vân Hoá-Loan Anh-My Sinh-Nhung Toán-Hoàng Toán-Tánh
3 Địa-Hải Lý-Tân Hoá-Vân Văn-Quốc Hoá-Loan Địa-Vân Anh- Tâm Toán-Tánh
4 Sử-Thành Địa-Hải Lý-Tân Tin-Hằng Địa-Vân Anh- Tâm Sinh-Nhung Hoá-Vân
5 Toán-Bình Toán-Hoàng Anh-My Địa-Vân Văn-Quốc Hoá-Vân GDCD-Thơ Sử-Thành
3 1 Văn-Linh Sinh-Vinh Lý-Tân Lý-Hoàn Toán-Vũ Toán-Tánh Văn-Thoa Anh-My
2 Văn-Linh Anh- Tâm Văn-Duyên Sinh-Nhung Anh-My Hoá-Vân Văn-Thoa Toán-Tánh
3 Lý-Tân Văn-Linh Anh-My Toán-Vũ Lý-Hoàn Anh- Tâm Hoá-Vân Sinh-Nhung
4 Anh- Tâm Hoá-Vân Toán-Tánh Anh-My GDCD-Thơ Văn-Thoa Tin-Hằng Văn-Duyên
5 Toán-Bình(PĐ) Văn-Linh(PĐ) Toán-Tánh(PĐ) Anh-My(PĐ) Toán-Vũ(PĐ) Tin-Hằng Anh- Tâm GDCD-Thơ
4 1 Sinh-Vinh Toán-Hoàng Văn-Duyên Lý-Hoàn Anh-My Văn-Thoa Anh- Tâm KTCN- Hiếu
2 Anh- Tâm Toán-Hoàng Hoá-Vân KTCN- Hiếu Lý-Hoàn Văn-Thoa Tin-Hằng Anh-My
3 Toán-Bình Văn-Linh Tin-Hằng Anh-My Toán-Vũ KTCN- Hiếu Văn-Thoa Văn-Duyên
4 Hoá-Vân Anh- Tâm Anh-My Toán-Vũ Văn-Quốc Tin-Hằng Toán-Hoàng Văn-Duyên
5 Văn-Linh(PĐ) Anh- Tâm (PĐ) Anh-My(PĐ) Toán-Vũ(PĐ) Văn-Quốc(PĐ) GDCD-Thơ Toán-Hoàng Hoá-Vân
5 1 Lý-Tân Sử-Thành Toán-Tánh Văn-Quốc Lý-Hoàn Sinh-Nhung KTCN- Hiếu Anh-My
2 Hoá-Vân Lý-Tân Toán-Tánh Văn-Quốc KTCN- Hiếu Anh- Tâm Toán-Hoàng Sinh-Nhung
3 Anh- Tâm Hoá-Vân Sinh-Nhung Lý-Hoàn Văn-Quốc Toán-Tánh Địa-Vân KTCN- Hiếu
4 KTCN- Hiếu Anh- Tâm Địa-Vân Anh-My Văn-Quốc Toán-Tánh Hoá-Vân Tin-Hằng
5 Anh- Tâm(PĐ) Toán-Hoàng(PĐ) Văn-Duyên(PĐ) Văn-Quốc(PĐ) Anh-My(PĐ)      
6 1 Văn-Linh Anh- Tâm Sử-Hội Anh-My Toán-Vũ Lý-Tân Văn-Thoa Tin-Hằng
2 Văn-Linh Tin-Hằng Lý-Tân Sử-Hội Toán-Vũ Hoá-Vân Anh- Tâm Anh-My
3 Anh- Tâm Văn-Linh Anh-My Toán-Vũ Tin-Hằng Văn-Thoa Hoá-Vân Lý-Tân
4 Tin-Hằng Văn-Linh GDCD-Thơ Toán-Vũ Anh-My Anh- Tâm Lý-Tân Hoá-Vân
5                
7 1 GDCD-Thơ Địa-Hải Văn-Duyên Địa-Vân Sử-Hội Lý-Tân KTCN- Hiếu Toán-Tánh
2 Địa-Hải KTCN- Hiếu Văn-Duyên Văn-Quốc Hoá-Loan Toán-Tánh Sử-Thành Lý-Tân
3 Toán-Bình Toán-Hoàng KTCN- Hiếu GDCD-Thơ Sinh-Nhung Sử-Thành Lý-Tân Địa-Vân
4 Toán-Bình Lý-Tân Toán-Tánh Hoá-Loan Địa-Vân KTCN- Hiếu Sinh-Nhung Văn-Duyên
5 SH-Đức SH-Hoàng SH-Hải SH-C.Vân SH-Loan SH-Tánh SH-Tân SH-Thơ
      Tự chọn: Văn 01, Toán 01, Anh 01; Hóa 11,: 01tiết,  Lý 12,10: 1 tiết    
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN   THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI CHIỀU    
          Áp dụng từ ngày 2 tháng 4 năm 2016    
Thứ Tiết 11B4 11B5 10B1 10B2 10B3 10B4 10B5  
2 6 Anh-My Văn-Duyên Văn-Thoa Lý- Thiêm KTNN-Vy Toán-Hoan Lý-Hoàn  
7 Văn-Thoa Toán-Hoan Lý- Thiêm Anh-Oanh Sử-Hội KTNN-Vy Hoá-Loan  
8 Văn-Thoa Hoá-Vân Tin- Lệ Hoá-Loan Lý-Hoàn Văn-Linh Địa-Hải  
9 Hoá-Vân Anh-My Anh-Oanh Toán-Vũ Hoá-Loan Tin- Lệ Văn-Linh  
10 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ  
3 6 Anh-My Hoá-Vân Hoá-Loan Tin- Lệ Sử-Hội Văn-Linh Anh-Oanh  
7 GDCD-Thơ Anh-My Anh-Oanh Sử-Hội Toán-Bình Văn-Linh Tin- Lệ  
8 Hoá-Vân Toán-Hoan Sử-Hội Anh-Oanh Tin- Lệ Sinh-Nhung Hoá-Loan  
9 Sinh-Nhung GDCD-Thơ Toán-Bình Lý- Thiêm Anh-Oanh Hoá-Loan Văn-Linh  
10 Toán-Hoàng Sinh-Nhung Lý- Thiêm GDCD-Thơ Hoá-Loan Anh-Oanh Toán-Hoan  
4 6 Văn-Thoa Anh-My Tin- Lệ Toán-Vũ Anh-Oanh Lý-Hoàn Toán-Hoan  
7 Lý- Thiêm Văn-Duyên Văn-Thoa Tin- Lệ Toán-Bình Anh-Oanh Toán-Hoan  
8 Anh-My Văn-Duyên Anh-Oanh Lý- Thiêm Tin- Lệ Toán-Hoan GDCD-Thơ  
9 Toán-Hoàng KTCN- Hiếu Toán-Bình Văn- Hằng GDCD-Thơ Tin- Lệ Anh-Oanh  
10 KTCN- Hiếu Toán-Hoan Lý- Thiêm Anh-Oanh Văn- Hằng GDCD-Thơ Tin- Lệ  
5 6 Văn-Thoa Địa-Vân KTNN-Vy Văn- Hằng Sinh-Nhung Sử-Hội Lý-Hoàn  
7 Tin-Hằng Lý- Thiêm Văn-Thoa Sinh-Nhung Lý-Hoàn Toán-Hoan KTNN-Vy  
8 Địa-Vân Tin-Hằng Văn-Thoa KTNN-Vy Văn- Hằng Lý-Hoàn Sử-Hội  
9                
10                
6 6 Anh-My Tin-Hằng Địa-Hải Văn- Hằng KTNN-Vy Anh-Oanh Sinh-Nhung  
7 Tin-Hằng Hoá-Vân GDCD-Thơ Văn- Hằng Địa-Hải KTNN-Vy Anh-Oanh  
8 Hoá-Vân Anh-My Sinh-Nhung Hoá-Loan Anh-Oanh Văn-Linh Sử-Hội  
9 Lý- Thiêm Sinh-Nhung Hoá-Loan KTNN-Vy Văn- Hằng Sử-Hội Văn-Linh  
10 Sinh-Nhung Lý- Thiêm Sử-Hội Anh-Oanh Văn- Hằng Hoá-Loan Văn-Linh  
7 6 Sử-Thành KTCN- Hiếu Anh-Oanh Địa-Hải Toán-Bình Toán-Hoan Lý-Hoàn  
7 Toán-Hoàng Toán-Hoan KTNN-Vy Sử-Hội Toán-Bình Lý-Hoàn Anh-Oanh  
8 Toán-Hoàng Sử-Thành Toán-Bình Toán-Vũ Lý-Hoàn Anh-Oanh KTNN-Vy  
9 KTCN- Hiếu Văn-Duyên Toán-Bình Toán-Vũ Anh-Oanh Địa-Hải Toán-Hoan  
10 SH-Thành SH-Duyên SH-Vy SH-Vũ SH-Hà SH-Hoan SH-Hải  
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN THỜI KHOÁ BIỂU THỂ DỤC - KHỐI SÁNG  
          Áp dụng từ ngày 2 tháng 4 năm 2016  
Thứ Tiết 11B4 11B5 10B1 10B2 10B3 10B4 10B5  
  1                
  2       QP-Hải        
2 3       TD-Hải        
  4       TD-Hải        
  5                
  1         TD-Linh      
  2 NPT- HẰNG       TD-Linh   QP-Hải  
3 3 NPT- HẰNG       QP-Hải   TD-Linh  
  4 NPT- HẰNG           TD-Linh  
  5                
  1 TD-Linh              
  2 TD-Linh NPT-VY       QP-Hải    
4 3 QP-Đức NPT-VY       TD-Linh    
  4   NPT-VY       TD-Linh    
  5                
  1   TD-Linh            
5 2   TD-Linh            
  3   QP-Đức            
  4                
  5                
  1                
  2                
6 3                
  4                
  5                
  1     TD-Hải          
  2     TD-Hải          
7 3     QP-Hải          
  4                
  5                
 
 
 
 
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN
 
 
 
 
THỜI KHOÁ BIỂU THỂ DỤC - GDQP KHỐI CHIỀU
 
          Áp dụng từ ngày 2 tháng 4 năm 2016  
Thứ Tiết 12B1 12B2 12B3 12B4 12B5 11B1 11B2 11B3
2 6                
7               TD-Linh
8               TD-Linh
9               QP-Đức
10                
3 6                
7 TD-Đức           TD-Linh  
8 TD-Đức           TD-Linh  
9 QP-Hải           QP-Đức  
10                
4 6                
7     TD-Đức     TD-Linh   NPT-VY
8     TD-Đức     TD-Linh   NPT-VY
9     QP-Hải     QP-Đức   NPT-VY
10                
5 6                
7                
8                
9                
10                
6 6                
7           NPT-T.HĂNG    
8           NPT-T.HĂNG    
9           NPT-T.HĂNG    
10                
7 6                
7   QP-Hải     TD-Thảo   NPT-LÝ  
8   TD-Đức   QP-Hải TD-Thảo   NPT-LÝ  
9   TD-Đức   TD-Thảo QP-Hải   NPT-LÝ  
10       TD-Thảo